A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2011. ÉVET ÉRTÉKELŐ JELENTÉSE

2012.03.23 13:15
A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚ SZERVEZET
 
2011. ÉVET ÉRTÉKELŐ JELENTÉSE
 
Preambulum
 
Csongrád megyében is a polgárőr szervezetek viszonylag rövid idő alatt beintegrálódtak a közrend, közbiztonság terén állami feladatokat ellátó szervezetek társadalmi rendszerébe és egyre nagyobb hatékonysággal segítették működésüket, feladataikat. Jelen időre a polgárőrség Magyarország legnagyobb létszámú önkéntes és párt semleges társadalmi szervezete, valódi „hungaricum”, az Európai Unióban is egyedülálló.
Nem lehet statisztikai adatokban számszerűsíteni, hogy a polgárőrség mekkora hatást gyakorol a közbiztonságra és a bűnmegelőzésre. A kistelepülésekről érkezett információk alapján egyértelmű jelzéseket kaptunk a polgárőrség létfontosságáról. A lakosság szükségét érzi az ott tevékenykedő szervezet működésének fenntartására, illetve fokozására. Elfogadottá vált a rendszeres polgárőr járőrszolgálat.
 
Az év első felében az országos és a helyi médiák főként a "gyöngyöspatai" ügy, és annak viszonyrendszerében foglalkozott. A tárgyév második felében már pozitív kicsengésű és számunkra igen előnyös hírek jelentek. "A Polgárőrség a kormány stratégiai partnere", "A polgárőrök 2011-ben példásra vizsgáztak", "Az új törvény szabályozott viszonyokat teremt a Polgárőrség életében", vagy " A közbiztonságért végzett munkában megkerülhetetlen a Polgárőrség szerepe.
 
Dr. Kocsis Máté az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke az OPSZ köztestületté alakuló közgyűlésére írt levelében így nyilatkozott: "A több mint húsz éve tartó, eredményes és állhatatos munka meghozta gyümölcsét, hiszen a lakosság részéről egyre nagyobb bizalom nyilvánul meg a polgárőrök iránt, köszönhetően annak, hogy mindannyian hivatásszerűen, szívvel végzik feladatukat és a szervezet sajtómegjelenései is egyre jobbak. Példamutató egységet, szervezettséget mutatnak a társadalom számára." Mára már a rendvédelmi szerveken túlmenően nagyon sok állami és társadalmi szerv, szervezet is figyelembe veszi a polgárőrségben rejlő lehetőségeket, kérik és igényelik a feladatok végrehajtásban történő együttműködést, segítséget.
 
Szövetség és tagegyesületei célkitűzései, megvalósulásuk.
 
Az OPSZ irányából érkező instrukciók figyelembe vételével a Megyei Szövetsége a tárgyév feladatait 2011. évi munkatervében rögzítette. Ennek keretén belül prioritást kapott a kistelepülések biztonságának védelme, ami a 2010. évről áthúzódó feladat volt. .A gyakorlati kivitelezés érdekében az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:
Általános feladatok
 1. A legfontosabb a polgárőrség szervezeti és működési egységének a megőrzése!
 2. Tovább kell erősíteni szövetségünket legfontosabb partnereinkkel, az önkormányzatokkal és a rendőrséggel. Ahol erre mód van, tegyük általánossá az „Egy rendőr – egy polgárőr” közterületi polgárőrformát.
 3. Ahol erre igény van, új egyesületeket kell szervezni!
 4. A kisebbségi vezetőkkel közösen szorgalmazzuk a felvételi kritériumainknak megfelelő romák integrálódását a már működő polgárőr egyesületekbe.
 5. Célszerűen és hatékonyan gazdálkodva használjuk fel a pénzügyi támogatást.
 6. Oktatások és célirányos képzések megtartásával törekedni kell a minőségi polgárőrség megteremtésére. Ennek érdekében a korábbinál nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani ezen területre.
 7. Folytassuk a „Kistelepülések biztonságáért” programunkban megfogalmazott célkitűzések megvalósítását. Az egyesületek fokozott és célirányosabb szolgálatokkal járuljanak hozzá az adott település közrend, közbiztonságának további javításához, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítéséhez
 8. Mobil szolgálatok szervezésével biztosítsuk a polgárőr egyesületekkel nem rendelkező településeken is a visszatérő polgárőri jelenlétet.
 9.  Tegyük érezhetőbbé a polgárőrök látható jelenlétét a közterületeken. Az egyik legfontosabb feladatunk a közterületi bűncselekmények megelőzésében való részvétel, a korábbi éveknél nagyobb óraszámban szervezett szolgálatok biztosításával.
 10. Ahol a személyi lehetőségek adottak, a települések frekventált helyein működtessünk posztos polgárőri szolgálatot.
 11. Igyekezzünk minél több településen polgárőr ügyeleti szolgálatot szervezni, ahol a lakosság bejelentheti a közrenddel, közbiztonsággal, összefüggésben észlelt megfigyeléseit, ötleteit, javaslatait.
 12. Folytatni kell szerepvállalásunkat a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, a közlekedésbiztonsága, a balesetek megelőzése területein is. Ennek legfőbb színtere az „Egy iskola – egy polgárőr” mozgalom legyen
 13. Frissítsük fel, új elemekkel bővítsük a „Szomszédok Egymásért Mozgalmat”.
 14.  Folytassuk a posták és a pénzintézetek biztonságával kapcsolatos feladataikat. A postások védelme továbbra is kapjon megkülönböztetett figyelmet.
 15. A lakossági bizalom további erősítése érdekében növeljük szerepvállalásukat a bűnmegelőzési propagandamunkában. Az állampolgárokkal tudatosítsuk a leggyakoribb veszélyhelyzeteket. Meggyőzéssel, felvilágosítással adjunk tanácsokat és ötleteket az elkerülés érdekében. Használjuk ki a helyi lapok, kábeltévék és egyéb médiák által kínált lehetőségeket. Vegyünk részt a rendőrség által összeállított kiadványok, szóróanyagok terjesztésében.
 16. Törődjünk az idős, főleg egyedül élő emberek védelmével. Napi életvitelük rendszeres figyelem kísérésével csökkentsük annak esélyét, hogy elkerüljük áldozattá válásukat.
 17. A városokban figyelmünk terjedjen ki a hajléktalanok megsegítésére is.
 A helyi lakosság szubjektív biztonság érzetének javítása, az utazó bűnözők távol tartása céljából a községek polgármestereinél kezdeményezzük a Településünkön Polgárőrség működik” feliratú tábla kihelyezését.
 
Prioritások.
             
1.    Az év során két alkalommal, demonstratív céllal szervezésre kerülő országos polgárőr akcióhoz – lehetőség szerint - csatlakozzanak az egyesületek. Ezen napokon, viszonylag egy időben legalább 2 - 3 járőr páros lásson el közterületi szolgálatot.
2.    Szervezzük meg a 2011-es évben is Húsvéti Polgárőr Napok elnevezéssel bűnmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi akciósorozatunkat. Környezet- és természetvédelmi feladataink egy részét (tavasz nagytakarítás) is erre az időszakra koncentráljuk!
3.    A korábbi éveknél nagyobb intenzitású és szélesebb körű közreműködéssel segítsük a nyári idegenforgalmi szezon bűnmegelőzési feladatait.
 1. Az Őszi Bűnmegelőzési Hónap keretében aktivizáljuk tagságunkat az iskolakezdés bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatainak végrehajtása céljából.
 2. A rendelkezésre álló lehetőségeink figyelembe vételével készüljük fel egy esetlegesen bekövetkezett katasztrófahelyzet (belvíz, árvíz) mentési és kárelhárítási munkáiban történő aktív részvételre.
 3. A Mindenszentek és a Halottak Napja időszakában vállaljunk feladatokat a temetők környékén a közlekedésbiztonságának javítása, a baleseti veszély mérséklése, a temetők belső rendjét veszélyeztető bűncselekmények megelőzése és megakadályozása céljából
 4. Karácsonyi Polgárőr Bűnmegelőzési Napok keretében a bevásárló központok, piacok, pénzintézetek fokozott járőrözése.
 
A Megyei Szövetség és tagegyesületei csatlakoztak az Országos Polgárőr Szövetség által meghirdetett „kistelepülések biztonságának programjához”. Ennek keretén belül szinte kivétel nélkül minden kistelepülésen rendszeres és folyamatos szolgálatot láttak el polgárőreink. A járőrözések természetesen kiterjedt az adott térség külterületére is.
 
Az OPSZ és a Magyar Vöröskereszt együttes programot hirdetett meg „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek!” címmel, melynek célja az idősek életkörülményeinek és biztonságérzetének javítása volt.  Az együttműködési tervben foglaltak megismertetése érdekében Szegeden 2011. november 12.-én egy regionális képzés megtartására került sor, melyen részt vettek Pest, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Csongrád megye 240 fő polgárőre. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte az OPSZ elnöke, Dr. Túrós András Úr is. Az előadásokat az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságának főosztályvezetője, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály vezetője, az OPSZ szakmai alelnöke, gazdasági alelnöke, a Magyar Vöröskereszt szakmai vezetője, megyei igazgatója, Mórahalom Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály vezetője tartotta. A gyakorlati oldalt a Kistelek és Térsége régiófelelőse, illetve a Csongrádi Polgárőr egyesület vezetője mutatta be. A tárgykör kapcsán a polgárőr egyesületek az alábbi feladatokat hajtották végre:
 
 • Felvették a kapcsolatot az MVK helyi szerveivel és közösen tájékoztatták az érintett rendőri szerveket, hogy milyen karitatív és bűnmegelőzési tevékenységet tesznek az illetékes területeken élő idős emberek védelme érdekében, koordinálták a közös feladatok végrehajtását, valamint az információáramlás napi szinten történő megvalósítását.
 • Bel- és külterületen egyaránt felmérték azon egyedül élő vagy idős embereket, akik potenciális célpontjai lehetnek a bűnözőknek, illetve rászorulhatnak a polgárőrség különleges figyelmére, segítségnyújtására. Felkeresték az idős embereket és tájékoztatták őket segítségnyújtási szándékaikról. A rendelkezésre álló információink szerint ez a kezdeményezés rendkívül pozitív állampolgári megnyilvánulásokra talált.
 • A Polgármesteri Hivatalok Szociális munkatársaival is napi kapcsolattartást alakítottak ki, rendszeressé vált a külterületek, tanyás ingatlanok együttes bejárása. Folyamatossá vált az egészségügyben dolgozó személyek szállítása is. 
 • A gyakorlati kivitelezés során rendszeresen látogatták a tagegyesületek polgárőrei az idős, egyedülálló, beteg, szociális támogatásra szoruló állampolgárokat.
 
Az egyesületek a vállalt feladatokat a legjobb tudásuk és a rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételek maximális kihasználásával igyekeztek teljesíteni. Ezzel párhuzamosan viszont az ország egyes területein olyan nemkívánatos események történtek, ami a polgárőrség tekintélyét, az állampolgárok polgárőrségbe vetett hitét erősen megkérdőjelezte. Érthetetlenül, és megbotránkozva álltunk a rendcsinálás címén menetelő „polgárőrök” tevékenységének láttán. A kormány viszont igen hamar, és kőkeményen reagált a polgárőrség nevét besározó „szabadcsapat” tevékenységére. A „gyöngyöspatai” eseményeket követő jogszabályi változások, elsősorban a 2011. évi L. törvényben foglaltak miatt jó pár egyesület esetében elbizonytalanodás, megtorpanás volt érezhető. Úgy érezték, hogy a húsz éves tevékenységük kútba esett. A kiadott norma alapos és részletes elmagyarázását követően azonban megértették annak valódi lényegét. A következő ilyen feladat volt, hogy a Megyei Főkapitánysággal, illetve a területileg illetékes rendőrkapitányságokkal új, írásbeli együttműködési megállapodást kell kötnie valamennyi egyesületnek, aki a jövőben is működni szeretne. Az OPSZ elnöksége a megyei főkapitányok részvételével egy közös egyeztető megbeszélést tartott. A fórumon a megállapodások alaki és tartalmi követelményei egységesítésre kerültek. A Megyei Szövetség a Szegedi Rendőr-kapitánysággal közösen dolgozott ki egy együttműködési tervezetet, mely ajánlásként került ki az egyesületekhez. Kivétel nélkül a kiküldött minta alapján kerültek megkötésre az együttműködési megállapodások. Abban az időben még teljességgel nem láthattuk át, hogy mit is szeretne, milyen szerepet szán a kormány a polgárőrségnek, és milyen lesz a 20 éves polgárőrség jövője. De jött a további változás, így december hónapban az országgyűlés elfogadta a 2011. évi CLXV. törvényt, ami „a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól” szól. A norma kibocsájtását követően valamennyi polgárőr egyesület részére továbbítottuk azzal a felhívással, hogy lehetőség szerinti sokszorosítását követően, annak tartalmát a polgárőrök ismerjék meg és rendelkezéseit a szükséges mértékig sajátítsák el.
 
A törvény jó, a polgárőrség védelme érdekében született meg. A 20 éves tevékenységünk egyfajta elismeréséül kaptuk, hogy a jövőben törvényes keretek között végezhessük feladatainkat.
 
A fentieket támasztja alá, az OPSZ 2011. évet záró elnökségi ülésén a belügyminiszter úr szavai is. A polgárőrség ismételtem jelesre vizsgázott, nagykorú lett és egy osztállyal feljebb léphet. A polgárőrség a kormány stratégiai szövetségese, tevékenységét tisztelet és megbecsülés övezi. Tevékenységét pedig törvény védi. A médiákban megjelenő hírek is ezt támasztják alá. Dr. Túrós András elnök úr is a polgárőrség 2011-es évét sikeresnek ítélte meg. Az országban kiegyensúlyozottá vált a közrend-közbiztonság. Ehhez természetesen az ország valamennyi polgárőre rendkívül sokat tett, de szűkebb környezetünk, ezen belül Csongrád megye polgárőrei is jelentős mértékben hozzájárultak.
 
Szervezeti életünkről:
A megyében két új egyesület alakult (Szeged-Kecskéstelep, Felgyő). A 2011. december 31.-ei statisztikai adatok figyelembevételével a megyében 2185 polgárőr végez társadalmi munkát. Az új tagok száma 110 fő, tagsága viszont 22 személynek megszűnt. A polgárőrök átlagéletkora igen magas, ebből adódóan sajnálatos módon évről-évre mindig haláloznak el.
 
Az egyesületektől érkező információk szerint a tagság 65-75%-a aktív. 10-15% inaktív, akik ugyan polgárőr igazolvánnyal rendelkeznek, de járőrszolgálatot azonban egyéb elfoglaltságukra tekintettel nem teljesítenek (könyvelő, autószerelő, szponzorok, támogatók, állami, társadalmi szervek vezető beosztású személyei, munkatársai, pedagógusok, stb). Idős, beteges személyek is találhatóak az egyesületekben, akik nagyon sokat tettek a polgárőrség hírnevének öregbítéséért, ezért nyilvánvalóan nem fognak megválni e személyektől. A fennmaradó 5-8% azok, akik huzamosabb időn keresztül nem végez érdemi munkát. Felhívtuk az érintett egyesültek figyelmét, hogy a jogszabályi lehetőségeik figyelembevételével ezen polgárőrök tagságát szüntessék meg. 
 
A megye polgárőreinek szolgálatban 225 807 órát töltöttek el. A rendőrséggel közösen 16 431 órát teljesítettek. Ebből bűnmegelőzésre 8284, közlekedési ellenőrzésekre 1318, határrendészeti tevékenységre 6829, katasztrófavédelemi tevékenység ellátására 81 órát fordítottak. Az intézkedések az alábbiak szerint alakultak: bűncselekmény elkövetésén 139 főt értek tetten. Önálló elfogások száma 211 fő, amit döntő többségében illegális migránsok személyes szabadságának korlátozásában realizálódott. Eltűnt személy felkutatásában 21 esetben vettünk részt, a hatóságok felé 2028 jelzésadási lehetőséggel éltünk. Állampolgárok részére 458 esetben nyújtottuk segítséget, egyéb tevékenységünk pedig 1018 eset volt.
 
A megyei szövetség minden esetben megtartotta az elnökségi üléseket. A vezetőségi megbeszélésekre szükség és igény szerint, általában keddi napokon 09.00 órától került sor, tekintettel az érintett személyek munkahelyi elfoglaltságára.
 • elnökségi ülés: 4 esetben               - vezetőségi ülés: 39 alkalommal került megtartásra.
 
Elnökségi ülés tekintetében a megtárgyalásra szánt anyagokat minden esetben írásban megküldtük az érintett személyeknek. Két alkalommal azonban egy, illetve kettő anyag kiküldési határidejét nem tudtuk tartani, azt az ülés előtt kettő nappal továbbítottuk az elnökségi tagoknak. 
A mulasztás kapcsán mentségül szolgálhat az általános adminisztratív tevékenység jelentős mérvű emelkedése. Az OPSZ a tárgyévben is hatásköröket módosított, ebből adódóan a megyei feladatok tovább emelkedtek. Az OPSZ részéről egyre több olyan jelentési és adatszolgáltatási tevékenység terhel bennünket, ahol a határidők esetenként egy-két naposak, vagy nyolc-tíz naposak, de ezen esetekben az információkat az egyesületektől kell bekérnünk.  Itt kell megemlítenünk, hogy az irodai alkalmazottunktól sajnálatos módon meg kellett válnunk, mert feladatait nem az előírásoknak megfelelően látta el.
Az OPSZ irányából érkező feladatok teljesítése, illetve az iroda tevékenységének koordinálása is jelentős többletfeladatokat rótt az elnökre és a gazdasági alelnökre. A szakmai alelnök és az iroda vezetéséért felelős titkár nem álltak az önként vállalt feladatuk magaslatán. Az egyesületeket segítő és támogató írásos anyagok „tollukból” csak eseti jelleggel készültek el, az irodai adminisztrációs tevékenysége irányítása, és a feladat-végrehajtás ellenőrzése nem volt folyamatos. Az egyenletes munkaterhek elosztása érdekében mindkét személytől a jövőben hatékonyabb és eredményesebb munkát várunk el. Ugyanakkor tiszteletbeli elnök úr munkáját köszönet illeti meg.
Valamennyi ülésre jellemző volt a nyílt és őszinte véleménynyilvánítás. Egyes esetekben igen kritikus megfogalmazások is sor került. Elnökségi és vezetőségi ülések megtartása során esetenként nem szavazatok és tartózkodások is előfordultak, ami megítélésünk szerint a véleménynyilvánítás szabadságát, a demokráciát tükrözik. A határozatok azonban minden esetben többséggel kerültek megszavazásra, azok maradéktalanul végrehajtásra kerültek és kerülnek. A szövetség elnöksége az eseti jelleggel jelentkező egyéni elképzeléseket minden esetben alárendeli a többségi akaratnak, a „polgárőrségnek”.
Komolyabb nézetbeli különbségek nincsenek, a végrehajtási folyamatok szoros egységet képeznek, ellenségeskedés jelenleg nem tapasztalható a tisztségviselők esetében.
Április hónapban 21 fővel – döntően 20 éves polgárőr múlttal rendelkező polgárőr társainkkal közösen - részt vettünk a polgárőrség megalakulásának 20 éves tiszteletére rendezett budapesti díszünnepségen. A megjelenteket az OPSZ emlékcsomag jutalomba részesítette. Az OPSZ beszámoló közgyűlésén megyénket az elnök mellett, a tiszteletbeli elnök, valamint további 7 fő elnökségi tag, egyben kistérségi felelős képviselte. A polgárőrök közlekedésbiztonsági versenyének országos döntőjében kettő fő képviselte a megyénket. Az OPSZ gépjármű felderítő és közlekedési tagozata által meghirdetett és három alkalommal megtartott régiós akcióban minden esetben – szép eredményeket elkönyvelve – vettünk részt. Az OPSZ kettő alkalommal hirdetett meg országos környezetvédelmi akciókat, melyhez számtalan megyei egyesület is csatlakozott. Az eredményességről írásos és fényképfelvételekkel illusztrált beszámolót terjesztettünk fel.
 
Az értékelt évben megyei szintű polgárőrnap megrendezése tárgyában az egyesületek irányából pályázat nem érkezett. Kistelek polgármesterével történő megbeszélést követően a város felvállalta a rendezvény megtartását. Térítés nélkül biztosították részünkre a területet, a rendezvénysátrat, a hangosítást, az energiaellátást és a mindehhez tartozó háttérszolgáltatásokat is. A szervezéshez és annak lebonyolításához óriási segítséget nyújtott Kistelek kistérségi felelőse, az Ásotthalmi, a Csengelei, a Balástyai polgárőr egyesület tagjai. A kulturális műsor szervezését a Kiskundorozsmai és a Sándorfalvi egyesület vállalta fel, melyet igen színvonalasan teljesített. Ez volt az első olyan polgárőrnap, amely mindösszesen 300 000 forintba került. A rendezvényt nagyon sokan szponzorálták, de az egyszerűségre törekedtünk. A stratégiai partnerek és együttműködő szervek vezetőin túlmenően rendezvényünket jelenlétével megtisztelte Dr. Túrós András elnök úr is. A résztvevők sikeresnek ítélték meg a polgárőrnapot.  
 
Az Országos Polgárőr Szövetség, Gyenesdiáson színvonalas rendezvényen biztosította a „polgárőr társadalom” felhőtlen kikapcsolódását. A megyénkből a szövetség vezetésén kívül mintegy 80 fő képviseltette magát a Balaton parti városban. Ezt megelőzően június 27. és július 2. között megrendezésre kerülő OPSZ Ifjúsági Polgárőrtáborban megyénket nyolc fő képviselte. A változatos szakmai és szabadidős programok elősegítették a fiatalok felkészítését. 
 
A megyében kettő új egyesület alakult meg, de ennek ellenére sajnálatos tényként kell megemlítenünk, hogy minden erőfeszítéseink ellenére ez ideig nem került megalakításra polgárőr szervezet az alábbi településeken: Derekegyháza, Eperjes, Ferencszállás, Klárafalva és Kiszombor. Segítő jellegű szervező munkánk rendszeresen kudarcba fulladt, elsősorban a település önkormányzatának pénzügyi helyzete miatt, de a lakosság körében is nagyfokú érdektelenség tapasztalható. A szervezési feladatok segítése érdekében felkértük a polgármestereket, valamint az érintett rendőrkapitányságok vezetőit, hogy a lehetőségeik figyelembe vételével az érintett települések vonatkozásában a polgárőr mozgalmat népszerűsíteni és a szervezetek létrehozását szorgalmazni szíveskedjenek.
 
A profi sajtószóvivőnknek köszönhetően a polgárőr egyesületekről rendkívül sok hír szerepelt a Polgárőr Magazinban. Rendszeresen olvashattunk a tagszervezeteink által végzett kimagasló tevékenységekről.
 
A megyei szövetség vezetése a tagegyesületek által rendezett közgyűléseken, rendezvényeken - egy-két alkalom kivételével – képviseltette magát. Kivétel nélkül az időbeli egybeesések miatt történtek az eseti távolmaradások.
Ezért itt és most elnézést kérünk az érintett elnököktől. Amennyiben meghívást kapunk, ezen egyesületek 2012. évi rendezvényei prioritást fognak élvezni, erre ígéretet teszünk.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Megyei Közgyűlés, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a BÁH Délalföldi Regionális Igazgatóság, a NAV Vám –és Pénzügyőrég Délalföldi Regionális Parancsnokság valamennyi ünnepi megemlékezésére meghívást kaptunk, melyeken vezetői szinten képviseltettük magunkat. Ezen túlmenően a rendvédelmi szervek jelentősebb állomány gyűlésein, az együttműködő állami ás társadalmi szervek és szervezetek – polgárőrséget is érintő – munkaértekezletein, megbeszéléseiken képviseltettük magunkat.
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően továbbra is kiváló a kapcsolattartás a szomszédos megyék polgárőrvezetőivel, különös tekintettel Bács-Kiskun, Békés, Jász -Nagykun -Szolnok és Hajdú-Bihar megyék vonatkozásában. Minden esetben képviseltettük magunkat az érintett megyék éves közgyűlésein, illetve meghívtuk őket a mi értekezletünkre, rendezvényeinkre. A tárgyévben, Békés városában kettő alkalommal (hat, illetve nyolc fő elnökségi, illetve bizottsági tag részvételével) vettünk részt regionális OPSZ továbbképzésen és értekezleten.
A megyei küldött közgyűlést személyes jelenlétével tisztelete meg Tóth Attila úr az OPSZ elnökhelyettese is. Az értekezleten jelen volt még a megyei főkapitány-helyettes, a kapitányok, határrendészeti kirendeltségek vezetői, a Vám- és Pénzügyőrség parancsnok-helyettese, valamint az együttműködő szervek vezetői, képviselői is.
Az OPSZ elnökségi ülésein a megyei szövetség elnöke 1 eset kivételével (polgárőrnap előtti péntek) részt vett, helyettesítése nem vált szükségessé. Az értekezleteken elhangzottakról minden esetben a vezetőségi és elnökségi tagok tájékoztatásra kerültek. A tagszervezetek irányába minden esetben átirat és email formájában történt a figyelemfelhívás. Az információáramlás, az adatszolgáltatás folyamatossá tétele érdekében az egyes tagszervezetek részéről nagyobb odafigyelést, önfegyelmet szükséges tanúsítani az elkövetkezendő időkben. Jó pár egyesület rendelkezik ugyan elektronikus levelezőrendszerrel, azonban esetenként nyolc-tíz napig nem kísérik figyelemmel. OPSZ irányába történő rövid határidős jelentések esetén az egyesültek telefonon történő megkeresése, a feladatok egyenkénti ismertetése rengeteg időt vesz el a tényleges munkavégzésből. 
Az együttműködő szervekkel, szervezetekkel folyamatos a kapcsolattartás, az információcsere. A végzett közös tevékenységet 2011. év december hónapjában megtartott elnökségi ülésen értékeltük, melyre természetesen meghívást kaptak a kiemelkedő stratégiai partnereken túl az együttműködő szervek vezetői is. Ezen a fórumon lehetőség nyílt mindkét fél részére, hogy az elmúlt időszak tevékenységét értékelje, elmondja véleményét, illetve közösen meghatározzuk az elkövetkező év keretjellegű feladatait is. Örömmel nyilatkozhatunk, hogy a meghívott vendégeink az együttesen végzett feladatellátást színvonalasnak értékelték, a polgárőrség tevékenységét pozitívan értékelték.
 
A Rendőrséggel, a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a NAV Vám-és Pénzügyőr részlegével, az önkormányzatokkal történő együttműködés helyzete:
 
A Megyei Szövetség és a Megyei Rendőr-főkapitányság közötti együttműködés kiválónak mondható. Az elnökségi üléseken részt vesznek, a közös feladatok rendszeresen koordinálásra kerülnek. A rendelkezésre álló lehetőségek figyelembe vételével segítik a szövetség munkáját.
 
A rendőrkapitányságok előzetes felkérései alapján az igényelt létszámnak megfelelően vettünk részt különböző akciókban, ellenőrzéseken, kutatásokban, biztosításokban. Minden ilyen esetben a megadott helyen és időpontban jelentkeztek a polgárőrök a feladatvégzésre.
Szolgálatellátásuk kapcsán probléma nem merült fel, ilyen jellegű negatív hangvételű visszajelzés irányunkba nem érkezett. A kapitányságvezető urakkal rendszeres a kapcsolattartás, a polgárőrök tevékenységét mindenhol jónak értékelik. A jövőben kiemelt feladatként kell kezelnünk a szolgálat előtt történő bejelentkezéseket, illetve statisztikai adatszolgáltatás szükségességét. Meg kell értetnünk a tagszervezetek vezetőivel ennek fontosságát, hiszen tevékenységünket esetekben, órákban, főben lehet mérni. 
 
A határrendészeti feladatokat ellátó rendőrökkel is több esetben hajtottunk végre közös akciókat, ellenőrzéséket, különös tekintettel az államhatár mellett húzódó települések polgárőreinek bevonásával.  Az ilyen helyiségekben szinte kivétel nélkül a több éves folyamatos munkakapcsolatok baráti szálakkal erősödtek és erősödnek továbbra is. Véleményünk szerint példaértékűnek tekinthetjük a kapcsolódási pontokon a két szerv közötti együttműködést és az információáramlást. Ezt a tényt támasztja alá Röszke és Ásotthalom polgárőrei által mélységi területeken történő illegális határsértő elfogásainak magas száma. E téren kifejtett kimagasló tevékenységükért a belügyminiszter úr 15 fő határtelepülésen élő polgárőrt tüntette ki Bátorság Érdemjel különböző fokozatával.
 
Az értékelt évben is részt vettünk a Megyei Védelmi Bizottság KEOMCS tagozat által szervezett éves felkészítést és értékelést szolgáló védelem-igazgatási rendszergyakorlatán.
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) együttműködve 2011. november 21-én országos katasztrófariasztási gyakorlatot tartott, amelyhez országos értesítési és törzsvezetési, valamint polgári védelmi mozgósítási gyakorlat kapcsolódott. Célként került meghatározásra a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos tűzoltóságok állománya értesítésének, a vezetési törzsek műveletirányító tevékenységének gyakoroltatása, a feladatok végrehajtásához szükséges gyorsreagálású polgári védelmi szervezetek mozgósításának, valamint a lakosság katasztrófariasztásának begyakorlása. A megyei elnök személyesen vett részt a törzsvezetési gyakorlaton. Ezzel párhuzamosan a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkérésére a fenti napon, mintegy 103 helyszínen 41 tagegyesület tagja 18 órától az érintett településen elhelyezett szirénáknál úgynevezett „morgatópróbát” tartott. A kapott feladat teljesítését valamennyi esetben visszaigazolták. Az igazgatóság vezetője külön átiratban köszönte meg a polgárőrök munkáját. December hónapban az igazgatóság munkatársával a tiszteletbeli elnök úr felvette a kapcsolatot az új együttműködési megállapodás kidolgozása érdekében, mely már aláírásra is került.
 
Az OKF felkérésére figyelemmel felmértük a megyei egyesületek – katasztrófahelyzet esetén történő – mozgósítási lehetőségeit, melyet az alábbiak tükröznek: A Polgármesteri Hivataloknál egy rendkívüli esemény bekövetkezésekor azonnal 280-320 fő tud megjelenni, még más megyékbe 200-250 főt delegálhatunk. A települések rendőri erőinek – bármely ok miatt történő - elvonására kerül sor, úgy az adott területeken (Szeged, Hódmezővásárhely kivételével) a nap 24 órájában váltásonként 2-3 fő tud szolgálatot teljesíteni. A folyamatos szolgálatellátás elsősorban az egyesület létszámától függ, de a két szomszédos település közös járőrszolgálatokat is kiállíthat, így akár 8-10 napig is állandó lehet a közterületi polgárőr jelenlét. (volt már rá példa) A két megyei jogú város vonatkozásában, egy váltásban 4-8 fő tud ilyen jellegű tevékenységet ellátni, mely 4-5 napig fenntartható. Megyei szinteken, ezen feladatok ellátását folyamatosan, 8 órás váltásokkal számolva, 350-380 fő polgárőr/nap tudja eredményesen végrehajtani. A polgárőr és tűzoltó feladatokat együttesen állátó szervezetek száma négy.
Jó színvonalú az együttműködés a NAV Vám és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnokság munkatársaival is.
Egyre több alkalommal kérnek információkat jövedéki törvény alá eső termékek csempészetével, illegális forgalmazásával kapcsolatosan.  Pár esetben a polgárőrség jelzése alapján került sor nagyobb értéket képviselő csempészáru lefoglalására.
 
Valamennyi tagegyesület napi munkakapcsolatot épített ki és tart fenn az adott település önkormányzatával. A kétoldalú kapcsolatok rendkívül gyümölcsözőek a felek számára. Az együttműködések egy-két eset kivételével írásban kerültek megkötésre. Az egyesületek a kéréseknek és a jelentkező igényeknek megfelelően minden esetben részt vállalnak rendezvénybiztosítási feladatokat teljesítésében, karitatív tevékenységet látnak el. Részt vesznek a rendvédelmi és együttműködő szervek által szervezett akcióban, környezet, természetvédelmi őrszolgálatokban, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatkörökben. Nagyon sok település vonatkozásában elmondhatjuk, hogy maga a polgármester is aktív polgárőr és a helyi képviselőtestület egy-két tagja is végez társadalmi tevékenységet az egyesületben. Valamennyi egyesület az éves beszámoló közgyűlésére természetesen meghívást küld a település polgármesterének, jegyzőjének. Ez mindig elfogadásra került, indokolt távolmaradás esetén megfelelő szintű helyettesítő személyt delegál a Polgármesteri Hivatal. Évenként egy alkalommal a helyi képviselő testület beszámoltatja a polgárőr egyesület vezetőjét is. Olyan beszámoltatásról nincs tudomásunk, ahol a tájékoztatást esetleg nem fogadták volna el.
 
Az önkormányzatoktól történő jelentős nagyságrendet képező pénzügyi elvonások természetesen kihatással vannak az egyesületek irányába történő anyagi támogatások biztosítására. Nagyon sok településen a támogatások mértéke nullára redukálódott, illetve 50-60%-kal csökkentek. Ez a tendencia sajnálatos módon a jövőben is hasonló vagy még rosszabb módon fog alakulni.  Az egyesületek már nem számíthatnak ezen jövedelemforrásra.
 
A Megyei Polgárőr Szövetség és a Csongrád Megyei Közgyűlés között egy korrekt kapcsolatok alapuló kiváló színvonalú együttműködés van. A közgyűlés a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve támogatta a megye működési kiadásait. A szervezeti átalakítás miatt január 1.-től az irodahelyiséget elvették, és egy szobát biztosítottak részünkre. A körülbelül 15 négyzetméter nagyságú iroda bérleti és fenntartási díja 50.000 forintot tesz ki. Valamennyi egyéb szolgáltatásért természetesen fizetnünk kell. Jelen álláspont szerint csak a kistermet bocsájtják térítésmentesen rendelkezésünkre.
 
Az államigazgatási rendszerben létrehozott változások miatt a megyei önkormányzat struktúrája jelentősen megváltozott, az eddig nyújtott anyagi finanszírozások a jövőben teljességgel megszűnnek, az erkölcsi támogatások, jutalmazások mértéke viszont nagyságrendekkel redukálódik.
 
A közgyűlés feladatait a Kormányhivatal vette át.  Előzetes megbeszélések történtek egy írásbeli együttműködési megállapodás megkötése érdekében, mely jelen időben is folyamatban van.
 
Anyagi, technikai ellátottságunkról:
 
A polgárőrség rendelkezésére álló gépjárműparkja jelentősen amortizálódott. Több szervezet a járművet kivonatta a forgalomból, mert állandó javítása a költségvetési összeg nagyobb hányadát „elvitte”. Ezek pótlása érdekében az OPSZ 1 gépjárművet adott át a tagszervezetek részére az őszi hónapokban. Ennek ellenére a megyei szövetség jelen és jövőbeni feladatai közül a járműpótlások okozzák az egyik legnagyobb problémát.
Súlyos gond az egyesületeknek a megemelt cégautó adó kifizetésének biztosítása. Az OPSZ a kormányzati szervekkel folyamatos megbeszélést tart az eltörlés érdekében.
 
Központilag biztosított számítógépek állaga megfelelő, karbantartásuk rendszeres. Az adminisztratív leterheltség miatt egy új gép került beszerzésre, mely teljesítményéből adódóan hatékonyan segíti az irodai munkát. 
 
A tagegyesületek anyagi finanszírozásából a települési önkormányzatok egyre kevesebbet vállalnak magukra. A tárgyévben a megyei szövetség részére az OPSZ 17 millió forintot utalt át kettő részletben, mely a pályázó egyesületek között került kiosztásra elnökségi határozattal. Az összes nagyságának megállapításakor figyelembe vettük az adott egyesület taglétszámát, éves tevékenységét a lakosság lélekszámát, a terület bűnügyi fertőzöttségét, a vállalásban megjelölt feladatok mennyiségét, az adatszolgáltatás milyenségét, az adminisztratív tevékenység ellátását. Mindezek figyelembevételével minimum kettőszáz, maximum hatszázezer forint támogatásban tudtuk részesíteni a szervezeteket.
 
Az egyesületek a részükre átutalt pénzösszegekkel – kisebb-nagyobb hiányosságok pótlását követően - rendben elszámolt.  Jelentősebb részét üzemanyag vásárlására költötték, a fennmaradó pénzeket pedig a szolgálat ellátásához nélkülözhetetlen technikai eszközök beszerzésére, azok működési költségeikre fordították (telefonszámlák kiegyenlítése, világítóeszközök, akkumulátorok vétele), illetve ruházati termékeket szereztek be.
 
Az egyesületek a hiányzó pénzeket szponzori támogatással, illetve pályázatok beadásával igyekeznek pótolni. Nagyon sok esetben azonban a benyújtott pályázatok érdemi elbírálásban nem részesülnek, jobb esetben hiánypótlást kérnek, mert a leadott anyagok nem felelnek meg a kiírásban előírt alaki-tartalmi követelményeknek. A tárgykör kapcsán kéréssel fordultunk a polgármesterekhez, hogy az adott település tagszervezete által beadásra érdemesnek ítélt pályázat elkészítéséhez, megírásához – a rendelkezésre álló lehetőségek figyelembe vételével - szakmai segítséget biztosítani szíveskedjenek. 
 
Eredményeink:
 
A korábbi évek hagyományai alapján a polgárőrség ismételten részt vállal a karácsonyi nagybevásárlások, valamint az ünnepek alatti közrend-közbiztonság fenntartásában. Célul tűzték ki, hogy a bevásárló helyek, piacok, vásárok, vásárcsarnokok fokozott ellenőrzésében való polgárőr jelenléttel, az együttműködő és rendvédelmi szervek állományával való együttes szolgálatellátással részt vállalunk az alkalmi- és zsebtolvajok, illegális árusítások elleni küzdelemben, illetve a bevásárlást végző lakosság ünnepi közérzetének javításában. A feladathoz csatlakozó egyesületeket felkértük, hogy az akcióban minél nagyobb számban (6-10 fő) vegyenek részt a polgárőrök. A nagyobb parkolók területén természetesen bevonták a MÁTRIX gépjármű-felderítő berendezéssel rendelkező egyesületeket is. Azon települések, ahol rendőri jelenlét nem volt, ezen feladat fegyelmezetten, összehangoltan, fokozott figyelemmel látták el. A feladatellátás során viselték a „polgárőrség” feliratú mellényt, kiemelt figyelmet fordítottak a szolgálatot ellátó polgárőrök ápolt megjelenésére, ruházatuk rendezettségére, a kulturált fellépésre.
A karácsony a család, a szeretet ünnepe is. A polgárőröket ebben az időszakban a bűnmegelőzésen túl- lehetőségeik függvényében – vállaltak karitatív feladatokat is. Szociális érzékenységük kiterjedt a hajléktalanokra, a társadalom peremére sodródott embertársaikra is. Segítették őket éjszakai melegedőhelyekre bejutni, ételkiosztó helyekre irányítani. Fokozott figyelmet fordítottak a külterületi szolgálatok ellátására, elsősorban a tanyákon élő, idős, magányos emberek vonatkozásában. Látogatásukkal, érdeklődésükkel, törődésükkel lelki vigaszt és támaszt nyújtottak a személyek részére.   
Kiemelt figyelmet szenteltek a tanyaprogram további kiszélesítésének gyakorlati megvalósítására. A rendelkezésünkre álló terepjáró gépkocsik rendszeres igénybevételével segítették a tanyán élő állampolgárokon. A bevásárlásokon túl szállítottak gyógyszert, tűzifát, élelmiszert, leveleket, és minden olyant, amire felkértek őket. Az idős emberekről történő ilyen fajta tevékenység végzésében Szeged-Tápé és Csongrád polgárőr egyesület élen járt. Tevékenységüket őszinte köszönet illeti.
A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetével megkötött együttműködési megállapodásban foglalt karitatív tevékenységek végzését is kiemelten kezeltük. Több egyesület ruhaneműket gyűjtött össze, melyeket a rászoruló családok között osztottak szét. A szervezettel történő együttműködési megállapodás megújítása, illetve „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek” programtervezetből adódó feladatokkal történőn kibővítése, átdolgozása folyamatban van.
A kiemelkedő stratégiai partnerekkel, együttműködő és társzervek által szervezett valamennyi bűn,- és baleset megelőzési, közrend-közbiztonsági, közlekedésrendészeti, gyermek,- ifjúságvédelmi akcióban, ellenőrzésékben – a lehetőségek figyelembe vételével részt vettek az egyesületek.
 
A Megyei Közgyűlés rendezvényein - több éves gyakorlat alapján – kérés esetén biztosítottuk az épület előtt lévő parkolót, illetve a felkéréseknek megfelelően teljesítettünk rendezvénybiztosítási feladatokat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark területén. Ezen túlmenően valamennyi ünnepi megemlékezésen képviseltettük magunkat, a Megyei Szövetség nevében koszorúztunk.
 
Az OPSZ által elkészített és központilag kiadott szolgálati naplókat 20 egyesület tesztelte. Az okmánnyal kapcsolatosan döntően pozitív véleményeknek láttak napvilágot. Több egyesület jelezte, továbbra is igényt tartana az egységes szerkezetben foglalt naplóra.
 
Az OPSZ elnökségi ülésén elhangzottakról minden esetben tájékoztattuk az egyesülteket. Ezen túlmenően ajánlásként számtalan átiratban hívtuk fel a szervezetek figyelmét az aktuális feladatok végrehajtására. Ebből néhányat megemlítenénk:
 • a nyári szünidőből adódó polgárőr feladatok
 • a nyári szünet illetve a fürdőzés veszélyei
 • statisztikai adatszolgáltatások teljesítése
 • közlekedj okosan, őszi-téli közlekedésre javaslat
 • egy iskola-egy polgárőr akcióprogram
 • polgárőrség húsvéti, karácsonyi feladatai, akciók
 • halottak napi feladatok
 • karitatív téli munka
 • komplex bűnmegelőzési program a települések közbiztonságának javítására
 
A fentieken túlmenően valamennyi egyesület részére elektronikus levelezőrendszeren keresztül megküldtük a polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV törvényt, a civil törvényt az OPSZ alapszabályát, 2011. évi munkatervét, Magyarország új alkotmányát, illetve feladatellátáshoz nélkülözhetetlen jogszabályokat, egyéb módszertani ajánlásokat.
 
Képzés, oktatás helyzete:
 
A szövetség, valamint a tagegyesületek is kiemelt figyelmet fordítottak az újonnan felvett személyek felkészítésére, képzésére és vizsgáztatására. Ezen vizsgáztatásokat minden esetben az elnök személyesen végezte el. 
A jelentkező igényeknek megfelelően, általában kistérségi szinteken történik az alapképzések megszervezése, melyet döntően az elnök, illetve pénzügyi kérdések vonatkozásában a gazdasági alelnök szokott tartani. 
 
Az OPSZ által a megyei vezetők részére Budapesten megtartott, kétnapos központi képzésen négy fővel képviseltettük magunkat, ahol neves előadók magas színvonalú előadásokat tartottak részünkre. A leadott ismeretanyagot munkavégzésünk során jól tudtuk kamatoztatni.
 
A tárgyévben, Békés városában kettő alkalommal (hat, illetve nyolc fő elnökségi, illetve bizottsági tag részvételével) vettünk részt regionális OPSZ továbbképzésen és értekezleten.
Szolnokon megtartásra került OPSZ által az egyesületi vezetők részére megszervezett regionális képzésen 40 fő vet részt.
Budapesten február hónapban megtartott OPSZ első félévi feladatokra történő felkészítő fórumon 10 fő elnökségi tag vett részt.
November hónapban a megyéből 5-5 fő polgármester, illetve polgárőrvezető jelenlétében vettünk részt a Polgármesterek és Polgárőrvezetők Országos fórumán.
 
Kitüntetések, jutalmak:
 
Az OPSZ, a rendvédelmi, illetve állami, társadalmi szervekkel, szervezetekkel gyümölcsöző együttműködés alakult ki. A rendszeres kapcsolattartás és információ áramlás jelentős mértékben segíttette a közös szolgálatok eredményes ellátását.  Az együttműködő szervek a polgárőrség segítő tevékenységét jónak értékelték, amit az elismerések magas száma is alátámaszt. (látsd: melléklet.)
 
Konklúzióként elmondható, hogy a Megyei Szövetség és tagegyesületei a 2011. évre tervezett feladatokat alapvetően végrehajtották. Az egyesületek egy részénél a tavaszi-nyári hónapokban bekövetkezett jogszabályváltozásból, illetve a rendőrséggel történő együttműködés újbóli megkötése kapcsán kialakult kisebb anomáliák miatt viszonylag rövid időre ugyan, de elbizonytalanodtak. Amikor viszont megértették a változás lényegét, és az Országgyűlés deklarálta a Polgárőrségről szóló legújabb törvényt, újból felvették a fordulatot.
 
Célkitűzések:
 
Az OPSZ munkatervével összhangban a helyi sajátosságok figyelembe vételével és időközben jelentkező társadalmi igényekhez és elvárásokhoz igazodva készítettük el a 2012év feladattervét, mely az alábbi súlyponti feladatokat foglalja magába:
 
 • A polgárőrség hatékonyabb, koordináltabb, előre tervezett szolgálattal járuljon hozzá a települések általános közbiztonságának és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához.
 
 • A Polgárőr Egyesületek kiemelten fordítsanak figyelmet a 2011 évi CLXV Polgárőrséről szóló tőrvény és a 2011 évi CLXXV civil szervezetekről szóló tőrvényben foglaltak maradéktalan és időarányos végrehajtására.
 
 • Az Önkormányzatokkal és a Rendőrséggel, Katasztrófa védelemmel, Megyei Vöröskereszttel új alapokra kell helyezni az együttműködést. Az együttműködés új tartalmát ki kell alakítani.
 • Folytatni kell – az egyesületeknél, Megyei Polgárőr Szövetségnél nyilvántartott, és kimutatható – minőségi polgárőrképzést.
 
 • Meg kell határozni a Polgárőrség karitatív tevékenységének koncepcionális elveit.
 
 • Az új Polgárőr törvény és az ehhez kapcsolódó jogszabályok figyelembe vételével ki kell dolgozni a szövetség új Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Etikai Kódexét és Etikai Eljárási Szabályzatát. Okmányminták kiküldésével, szaktanácsok adásával kell segíteni az egyesületeket az új okmányok rövid időn belüli, ugyanakkor pedig törvényes és szakszerű kidolgozása érdekében.
 
 • A polgárőr egyesületek – megyei polgárőr szövetség – kiemelten kezelje és szervezze a kistelepüléseken és a nagyvárosokban a közbiztonság és az idősek védelmét.
 
 • A „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek” program további szervezése és végrehajtása.
 
2012 év kiemelt feladatai
 
 • Az év során két alkalommal, demonstratív céllal szervezünk megyei polgárőr akciót, amikor valamennyi polgárőr egyesület egy napon, egy időben legalább 2 - 3 járőrpárral látható közterületi szolgálatot lát el. 
 
 • Húsvéti Polgárőr Napok elnevezéssel bűnmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi akciósorozatot tartunk. Környezetvédelmi feladataink egy részét is erre az időszakra koncentráljuk!
 
 • A korábbi éveknél nagyobb intenzitású és szélesebb körű közreműködéssel segítsük a nyári idegenforgalmi szezon bűnmegelőzési feladatait, elsősorban a kiemelt üdülőkörzetekben.
 
 • Az Őszi Bűnmegelőzési Hónap keretében aktivizáljuk tagságunkat az iskolakezdés bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladataiban való részvételre.
 
 • A Mindenszentek és a Halottak Napja időszakában vállaljunk feladatokat a temetők környékén a közlekedésbiztonságának javítása, a baleseti veszély mérséklése, a temetők belső rendjét veszélyeztető bűncselekmények megelőzése és megakadályozása céljából
 
 • Karácsonyi Polgárőr Bűnmegelőzési Napok szervezünk.
 
 • A CSMPSZ iroda alkalmazott és az OPSZ által alkalmazott irodai vezető adminisztrátor tevékenységének folyamatos irányítása és ellenőrzése. A központi könyvelés lehetőségének megteremtése a tagegyesületek számára.
 
A beszámoló a főbb tevékenységi körökre koncentrálva került elkészítésre, a teljesség igénye nélkül. Számtalan végrehajtott feladat, illetve jövőbeni elgondolás nem került rögzítésre. Úgy gondoljuk, hogy a statisztikai adatokon túl a polgárőr mozgalom kormányzati és társadalmi szinten történő széleskörű elfogadása méltán tükrözi a végzett tevékenység nagyságrendjét.
 
Szeged, 2012. március 7.
                                                          
 
 
Tisztelettel:
 
 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                                                         Batiz István
                                                                                                              elnök