A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2012. ÉVÉRTÉKELŐ JELENTÉSE

2013.04.08 18:05

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚ SZERVEZET

 

2012. ÉVÉRTÉKELŐ JELENTÉSE

 

Tisztelt Polgárőrök!

 

Csongrád megyében a polgárőr szervezetek viszonylag rövid idő alatt beintegrálódtak a közrend, közbiztonság terén állami feladatokat ellátó szervezetek társadalmi rendszerébe és egyre nagyobb hatékonysággal segítették működésüket, feladataikat. Jelen időre a polgárőrség Magyarország legnagyobb létszámú önkéntes és párt semleges társadalmi szervezete, valódi „hungaricum”, az Európai Unióban is egyedülálló.

Nem lehet statisztikai adatokban számszerűsíteni, hogy a polgárőrség mekkora hatást gyakorol a közbiztonságra és a bűnmegelőzésre. A kistelepülésekről érkezett információk alapján egyértelmű jelzéseket kaptunk a polgárőrség létfontosságáról. A lakosság szükségét érzi az ott tevékenykedő szervezet működésének fenntartására, illetve fokozására. Elfogadottá vált a rendszeres polgárőr járőrszolgálat.

A kormány is deklarálta, a polgárőrséget stratégiai partnernek tekinti. Ezen elismertséget támasztja alá az OPSz-el folytatott folyamatos párbeszéde, a polgárőrséget érintő jogszabályi változtatások, módosítások, kiegészítések érdekében végzett országgyűlési tevékenység, illetve a részünkre biztosított erkölcsi és anyagi kompenzálások változatlan mértéke.   

2012. a polgárőrség számára az átalakulás évét jelentette.

Dr. Túrós András elnök úr szavait idézve: „Hatályba lépett a polgárőrségről szóló új törvény, ami a szó igazi értelmében fordulatot hozott a polgárőrség életében és működésében. 2012-ben megújult a polgárőrség, a jogalkotók tiszta vizet öntöttek a pohárba. A jogszabályi változtatások révén megszüntették az anomáliákat, sokszor azokat az anarchikus, sokszor követhetetlen állapotokat, amelyeknek mindannyian szemtanúi, sokszor szenvedői, kárvallottjai voltunk.  A polgárőr törvény kizárólag a polgárőr szövetséghez tartozó polgárőröket, egyesületeket hatalmazta fel a közterületi bűnmegelőzés végzésére.” 

Szabályozott viszonyokat teremtődtek a polgárőrség életében. A jogszabályi előírások maradéktalan végrehajtása a polgárőrség életének – bár nem gyökeres, de – jelentős átalakulásával járt. Az OPSZ közhasznú jogállású köztestületté vált, a tevékenység ellátásához szükséges adminisztratív létszám központilag és megyei szinten is felállításra került.

 Pontosításra került a polgárőr egyesület feladatai, a szolgálat ellátásának feltételei, szabályai, az igazolvány kibocsátásának követelményrendszere, a panaszlehetőség, a polgárőr szervezetek támogatási rendje, az ügyész és bíróság intézkedései.

 

- 2 -

A módosítások fontossága, azok polgárőrségre gyakorolt hatása indokolttá tette, hogy a polgárőrség történetében egy új fejezet kerüljön megnyitásra, lezárva ezzel egy 20 éves szakaszt.

A Megyei Szövetség felismerve a 2011. évi CLXV. törvényben foglaltak oktatásának  szükségességé. Az országban elsőként Szegeden, 2012. januárjában 240 fő részvételével egy regionális szintű képzés megtartására került sor, melyen a Bács-Kiskun, Pest, Békés, és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkező polgárőrök is jelen voltak. A rendezvényen a meghívott előadókon kívül Zámbó Péter, az OPSZ szakmai alelnöke is részt vett, aki színvonalas előadásával a jelenlévők elismerését váltotta ki.

 

Az Országos Polgárőr Szövetség köztestületté alakulása, valamint személyi kérdésekről szóló központi rendezvényen megyénket 10 fő elnökségi tag, valamint az elnök képviselte.

 

A köztestületté válása, illetve februárban hatályba lépett „a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól” szóló 2011. évi CLXV. törvényből adódóan a megye leterheltsége többszörösére nőtt. A polgárőr egyesületek jogosan várták a segítséget minden téren és ezt a Szövetségnek természetesen teljesíteni kellett. Köszönet azoknak a polgárőrvezető társaknak, akik ezen időszakban erejüket többszörösen felülmúlva, a szabadidejük teljes időtartamában igen aktív támogatást nyújtottak azért, hogy minden anyag elkészüljön, minden segítséget megadhassunk az egyesületek irányába. Köszönöm munkájukat.    

 

Az új polgárőr törvény és az abból adódó feladatok, valamint az erre épülő egyéb jogszabályokban meghatározottak megismerése, megismertetése és következetes betartása és betarttatása érdekében CSMPSZ elnöksége minden rendelkezésre álló lehetőség maximális kihasználásával élt. A polgárőr egyesületek elektronikus levelezőrendszeren keresztül folyamatos tájékoztatásokat, figyelem-felhívásokat kaptak, részükre továbbításra került valamennyi polgárőrséget érintő jogi norma. Ezen túlmenően okmánymintákat is bocsátottunk rendelkezésünkre, szükség és igény esetén a beküldött okmánytervezetek megfogalmazásához nyújtottunk segítséget. A megyében 7 helyszínen, az érintett rendőri szerv munkatársaival közösen fórumokat tartottunk, ahol a polgárőrtörvény rendelkezéseiben foglaltak ismertetésre, értelmezésre kerültek.(Zákányszék, Makó, Szeged-Gyálarét, Csanádpalota. stb.) Olyan is előfordult, hogy pár egyesületi vezető felkérésre a megye készítette el a szükséges dokumentumokat, illetve az egyesület székhelyére kiutazva került sor igényelt szakmai segítség teljesítésére.

Egy nagyobb volumenű rendszer esetében a szervezeti tevékenység megváltoztatása, magából a rendszer nagyságából adódóan hosszabb időt vesz igénybe. Természetesen így volt ez a polgárőrség vonatkozásában is, ahol az önkéntes feladatvállalás, további időnövelő tényezőként jelentkezett.

A törvényben foglaltak – polgárőrök részéről történő – elsajátítása, sajnos nem az elvárásoknak megfelelően alakult. Ezért az OPSZ részéről egy olyan egységes állásfoglalás látott napvilágot, hogy az új normában foglaltakat országos szinten, de megyei szervezésben oktatni kell. A gyakorlati kivitelezés érdekében megszervezésre került a kiválasztott mentorok felkészítése. A képzések 95%-a eredményesen lezajlott, jelenleg a pótoktatások folynak.

- 3 -

Itt kell megemlíteni, hogy mindezek feladatok színvonalas ellátásához kimagasló támogatást kaptunk a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságtól, név szerint az alábbi mentori tevékenységet önkéntesen vállaló rendőrtiszt uraktól:

Sejben Győző r. őrnagy                   (Kistelek, Közrendvédelmi osztályvezető)

Kun József r. őrnagy              (Szentes, Közrendvédelmi osztályvezető)

Varga Tibor r. főhadnagy       (Csanytelek, őrsparancsnok)

Horváth Roland r. százados   (Mórahalom, őrsparancsnok-helyettes)

A képzés lebonyolításához nyújtott önzetlen segítségükért köszönetüket fejezzük ki Csongrád Megye valamennyi polgárőre nevében is.

Az év kezdetekor jelentkező elbizonytalanodások, tanácstalanságok után a megye teljes polgárőr tagsága megértette a törvényi változás szükségességét, azt elfogadta, azzal azonosulni tudott.

Az átalakulás egyúttal megújulást is jelentett a polgárőrség teljes szervezetére nézve. Az év elején és közepén a tagegyesületek vonatkozásában egy óriási mértékű adminisztrációs teher jelentkezett, melyek egy-két renitens egyesüket kivételével végrehajtásra kerültek.

A törvényi kötelezettség figyelembe vételével a tagszervezetek kérték az OPSZ-nél tagsági viszonyuk ismételt megerősítését. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, 57 – OPSZ tanúsítvánnyal rendelkező - tagegyesülettel (+ Megyei Szövetség) kötött új együttműködési megállapodást. Az egyesületi alapszabályok a jogszabályi előírások figyelembe vételével átdolgozásra, kiegészítésre, illetve a bíróság részére megküldésre/jóváhagyásra kerültek. A Megyei Szövetség felújította a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött régebbi együttműködését.

 

Szövetség és tagegyesületei célkitűzései, azok megvalósulása.

A Megyei Szövetség az OPSZ irányából érkező instrukciók, a helyi sajátosságok, valamint a stratégiai partnereink részéről történő felkérések figyelembe vételével a tárgyév feladatait 2012. évi munkatervében rögzítette.

Ennek keretén belül prioritást kapott a kistelepülések biztonságának védelme, valamint a "Tiszteletet az éveknek, Biztonságot az időseknek" programban való részvétel. A társadalom értékrendjének pozitív irányú változtatása érdekében a Belügyminiszter kezdeményezte, hogy az Országos Polgárőr Szövetség a Magyar Vöröskereszttel közösen, a rendőrség támogatásával helyezze új alapokra az idős emberek védelmét. Ennek érdekében az érintett megyei színtű szervezetek közös együttműködési tervet készített az idősek életkörülményeinek és biztonságérzetének javítása céljából.

A meghirdetett program helyi megvalósítása során vásárolt SOS segélyhívó mobiltelefonok ünnepélyes átadására Szegeden a Kormányhivatal (Megyeháza) épület Csongrád termében került sor 2012. május 3-án. A Megyei Szövetség 50 db., segélyhívásra alkalmas mobiltelefont vásárolt, melyeket az érintett települések szociális intézményeinek segítségével adtunk át a rászorulóknak, elsősorban külterületen élő, idős magányos embereknek. Az eszközök az alábbi települések között került szétosztásra: Ásotthalom, Csongrád, Röszke 10-10-10 darab, Balástya 8 db., Mórahalom, Nagymágocs, Üllés vonatkozásában pedig 4-4 készülék.

 

- 4 -

 A rendezvényre invitáltuk Főkapitány Urat, a Megyei Közgyűlés elnökét, az érintett települések polgármestereit, továbbá a szociális hálózat vezető munkatársát, egy fő tanyagondnokok, illetve 1-2 főt azon személyek közül, akik részére átadásra kerültek a készülékek.

 

A 2012. – a polgárőrség életét fő szakmai programként meghatározó módon – „A kistelepülések, a nagyvárosok és az idősek biztonságának éve” is volt. A célkitűzések gyakorlati megvalósulása érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk az érintett településeken a közrend-közbiztonság fenntartására, a lakosság részéről is „látható és érzékelhető” polgárőr járőrszolgálatok megszervezésére és lehetőség szerinti folyamatos végrehajtására.

 

A fentieken túlmenően az alábbiak kerültek meghatározásra: Hatékonyabb, koordináltabb, előre tervezett szolgálattal hozzájárulni a települések általános közbiztonságának és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához. Kiemelt figyelmet fordítani a 2011. évi CLXV. Tv. valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak végrehajtására. Új együttműködés a Rendőrséggel, Katasztrófavédelemmel, Vöröskereszttel. Folytatni kell az egyesületek esetében a minőségi polgárőrképzést. A törvény figyelembe vételével új Alapszabályok, Szervezeti és Működési Szabályzatok kidolgozása.

 

Eredményeink:

 

A2012. év munkatervében az alábbiak kerültek megfogalmazásra, illetve a napi tevékenység gyakorlása során végrehajtásra.     

 

 • Új törvény továbbítása, új alapszabályokhoz minták kidolgozása, kiküldése.  
 • Új iroda, költözködés. (1 hét telefon, 2 hét e-mail nélkül)
 • Törvényi változás régiós oktatása I. 21. 240 fő.
 • OPSZ (köztestület) adatlap, nyilatkozat kitöltésére, felkérések továbbítása.
 • OPSZ köztestületi, illetve éves közgyűlésén a részvétel.
 • CSMPSZSZ alapszabályának átdolgozása.
 • Februári hóhelyzetből adódó feladatok.
 • Pőr város, falu pályázat kiírása elbírálása.
 • Lovas tagozat tagtoborzás.
 • Újszentiváni panasz kivizsgálása,
 • OPSZ konzultációs fórum szervezése Bp. 10 fő.
 • Oktatási pénz elszámolása.
 • Támogatási pénzek szétosztása, elszámoltatás.
 • Kötegyáni panasz kivizsgálása. 
 • Új tisztségviselők felkérése alapszabály változás miatt, nyilatkozatok.
 • SOS telefonok beszerzése, ünnepélyes átadása.
 • Húsvéti feladatok.
 • Márciusi ünnepek biztosítási feladatai, koszorúzásokon, ünnepségeken részvétel.
 • Migrációból adódó folyamatos feladatok. (Élen Röszke és Ásotthalom)

 

- 5 -

 

 • Közgyűlés megszervezése, lebonyolítása.  
 • Tűzgyújtási tilalom érvényesítése.
 • TESZEDD szervezése, részvétel. (Köszönet Repák úrnak 10 egyesület 169 fő)
 • Algyő felvétele, segítése.
 • Nyári szünidő és vakáció veszélyei.
 • Magyarcsanád felvételi kérelem, elbeszélgetés. (Nem alakult meg)
 • Idegenforgalmi idény feladatai.
 • Kiszombor segítése.
 • Hőségriadó.
 • Rendezvénybiztosításokra felhívások.
 • Országos PŐR nap koordinálása.
 • Megyei Polgárőrnap szervezése, végrehajtása.
 • Ifjúsági tábor szervezése. (6 fő)
 • Új Együttmüködési Megállapodás kidolgozása rendőrséggel.
 • EMŰ a Katasztrófavédelemmel aláírása, értekezleteken részvétel (4 alkalom)
 • Tagegyesületek rendezvényein rendszeres megjelenés.
 • Kistérségi Fórumok, Gyálarét, Csanádpalota, Makó, Zákányszék,
 • Oktatások megtartása, Felgyő, Mihálytelek, Gyálarét, Tarján, Algyő.
 • Új igazolványokkal kapcsolatos feladatok,
 • Adminisztrációs tevékenység OPSZ felé,
 • Elnökségi ülések (III.12, III.27, IV. 13, VI. 19. VIII. 27. X. 29. XII. 20.).
 • Kabinet ülések, megbeszélések (23 alkalom)
 • OPSZ polgárőr nap szervezése, részvétel Füzesabonyban.
 • Kánikulai felhívások.
 • Megyei Polgárőrnap Csengele.
 • Igazolványigénylések (tényleges) beindítása.
 • Névváltoztatással kapcsolatos dolgok.(5 egyesület)
 • Őszi iskolakezdési feladatok, őszi közlekedési ajánlás.
 • Elszaporodott terménylopások kapcsán figyelemfelhívás.
 • Augusztus 20. ünnepek részvétel, azok biztosítása.
 • Debreceni tanévnyitón rendezvényen részvétel 9 fő. (Köszönet Csongrád)
 • Egy iskola egy polgárőr október 15-ig, sajtótájékoztató.
 • Halászléfőző fesztivál, MATASZ rendezvény.
 • Közlekedésbiztonsági verseny Bp. (Gratuláció Röszkének)
 • Környezetvédelmi fórumon részvétel Bp.
 • Szomszédünnep szervezése, részvétel.
 • SZMSZ átdolgozása.
 • Rendőrtemetés.
 • Karácsonyi vásárok, ünnepi rendezvények biztosítása.
 • Egyházi rendezvények biztosítása.
 • Mentorképzés végrehajtása. 
 • 2012. éve statisztika.

 

 

- 6 -

A Polgárőrség által végzett, óriási mértékű társadalmi munka megbecsülését támasztja alá, az OPSZ 2012. évet záró elnökségi ülésén a Belügyminisztériumi államtitkár szavai is. „A polgárőrség ismételtem jelesre vizsgázott, nagykorú lett és egy osztállyal feljebb léphet. A polgárőrség a kormány kiemelt stratégiai szövetségese, tevékenységét tisztelet és megbecsülés övezi. Tevékenységét pedig törvény védi.”

 

A Megyei Szövetség 2012. évi általános feladatai, célkitűzései voltak:

A legfontosabb a polgárőrség szervezeti és működési egységének a megőrzése!

Tovább erősíteni szövetségünket legfontosabb partnereinkkel, a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel és az önkormányzatokkal. Ahol erre mód nyílik, általánossá kell tenni az „Egy rendőr – egy polgárőr” közterületi szolgálatellátást.

Új egyesületeket kell szervezni! Célszerűen és hatékonyan a pénzügyi felhasználás.

A kisebbségi vezetőkkel közösen szorgalmaznunk kell a felvételi kritériumainknak megfelelő romák integrálódását a már működő polgárőr egyesületekbe. (Hmvhely kísérlet!?)

Oktatások és célirányos képzések megtartásával törekedni kell a minőségi polgárőrség megteremtésére. Ennek érdekében a korábbinál nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani ezen területre.

A „Kistelepülések biztonságáért” program további erősítése. Az egyesületek fokozott és célirányosabb szolgálatokkal járuljanak hozzá az adott település közrend, közbiztonságának további javításához, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítéséhez

Mobil szolgálatok szervezésével biztosítsuk a polgárőr egyesületekkel nem rendelkező településeken is a visszatérő polgárőri jelenlétet.

Tegyük érezhetőbbé a polgárőrök látható jelenlétét a közterületeken. Az egyik legfontosabb feladatunk a közterületi bűncselekmények megelőzésében való részvétel, a korábbi éveknél nagyobb óraszámban szervezett szolgálatok biztosításával.

Ahol a személyi lehetőségek adottak, a települések frekventált helyein működtessünk posztos polgárőri szolgálatot.

Folytatni kell szerepvállalásunkat a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, a közlekedésbiztonsága, a balesetek megelőzése területein is. Ennek legfőbb színtere az „Egy iskola – egy polgárőr” mozgalom legyen

Frissítsük fel, új elemekkel bővítsük a „Szomszédok Egymásért Mozgalmat”.

Folytassuk a posták és a pénzintézetek biztonságával kapcsolatos feladataikat. A postások védelme továbbra is kapjon megkülönböztetett figyelmet.

A lakossági bizalom további erősítése érdekében növeljük szerepvállalásukat a bűnmegelőzési propagandamunkában. Az állampolgárokkal tudatosítsuk a leggyakoribb veszélyhelyzeteket. Meggyőzéssel, felvilágosítással adjunk tanácsokat és ötleteket az elkerülés érdekében. Használjuk ki a helyi lapok, kábeltévék és egyéb médiák által kínált lehetőségeket. Vegyünk részt a rendőrség által összeállított kiadványok, szóróanyagok terjesztésében.

- 7 -

„Tiszteletet az éveknek, Biztonságot az időseknek” program keretében törődjünk az idős, főleg egyedül élő emberek védelmével. Napi életvitelük rendszeres figyelem kísérésével csökkentsük annak esélyét, hogy elkerüljük áldozattá válásukat.

A helyi lakosság szubjektív biztonság érzetének javítása, az utazó bűnözők távol tartása céljából a községek polgármestereinél kezdeményezzük a Településünkön Polgárőrség működik” feliratú tábla kihelyezését.

A Megyei Szövetség és tagegyesületei szinte kivétel nélkül csatlakoztak az Országos Polgárőr Szövetség által meghirdetett programhoz. Ennek keretén belül minden településen rendszeres és folyamatos szolgálatot láttak el polgárőreink. A járőrözések természetesen kiterjedt az adott térség külterületére, tanyavilágára is.

Az egyesületek a vállalt feladatokat a legjobb tudásuk és a rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételek maximális kihasználásával teljesítették.

 

Szervezeti életünkről:

A 2012. december 31.-ei statisztikai adatok figyelembevételével a megyében 57 egyesületben 1695 polgárőr végez társadalmi munkát. Az új tagok száma 69 fő, tagsága viszont 62 személynek megszűnt. A polgárőrök átlagéletkora igen magas, ebből adódóan sajnálatos módon évről-évre néhányan elhaláloznak. Nagyon sok idős, beteg polgárőr nem vállalta a további önkéntes feladatellátást, de egynéhány személy ténylegesen elfáradt, elfásult. Ezek polgárőrök megköszönve az eddigi lehetőséget, visszaadták igazolványukat.  Egyre több polgárőrünk a megélhetés érdekében többletmunkák sokaságát vállalja fel, sokan külföldön keresnek munkát, megélhetést. Szabadidejük jelentősen leredukálódott, nem tudják tovább vállalni a szolgálatellátást. Ezen személyek eddigi munkáját megköszönve kívánunk nekik békés, betegségmentes időskort, a munkavállalóknak pedig,  hogy számításaikat találják meg.

A megyében egy új egyesület alakult Algyőn, és kettő egyesület (Dóc és Óföldeák.) megszűnt. Eddig nem került megalakításra polgárőr szervezet az alábbi településeken: Derekegyháza, Eperjes, Ferencszállás, Klárafalva. Segítő jellegű szervező munkánk rendszeresen kudarcba fulladt, elsősorban a lakosság körében tapasztalható nagyfokú érdektelenség miatt. Mórahalom megszűnő-félben van, tevékenysége szinte a nullával volt egyenlő. Mindez kettő okra vezethető vissza, az elnök leterheltsége miatt nem volt képes megfelelő módon összetartani és irányítani a közösséget. Sokan sajnos elhaláloztak, de a tagság jelentős része passzív hozzáállást tanúsított.

A polgármester, az őrsparancsnok urakkal, valamint az érintett polgárőrvezetővel történő megbeszélések eredményeképp arra a következtetésre jutottunk, hogy tagtoborzó rendezvényeket kell tartanunk az egyesület talpra állítása, felélesztése érdekében. Alakulóban van a deszki egyesület, valamint a kiszombori polgárőrség.

A rendelkezésre álló információk szerint a tagság 65-75%-a aktív. 10-15% inaktív, akik ugyan polgárőr igazolvánnyal még rendelkeznek, de járőrszolgálatot azonban egyéb elfoglaltságukra tekintettel nem teljesítenek (könyvelő, autószerelő, szponzorok, támogatók, állami, társadalmi szervek vezető beosztású személyei, munkatársai, pedagógusok, stb). Idős, beteges személyek is találhatóak az egyesületekben, akik nagyon sokat tettek a polgárőrség hírnevének öregbítéséért, ezért nyilvánvalóan nem fognak megválni ezen személyektől.

- 8 -

 

A fennmaradó 5-8% azok, akik huzamosabb időn keresztül nem végez érdemi munkát. Felhívtuk az érintett egyesültek figyelmét, hogy a jogszabályi lehetőségeik figyelembevételével ezen polgárőrök tagságát szüntessék meg. 

A megye polgárőreinek szolgálatban 212,593 órát töltöttek el. A rendőrséggel közösen 22,310 órát teljesítettek. Ebből bűnmegelőzésre 12,652, közlekedési ellenőrzésekre 6,895, határrendészeti tevékenységre 2.763, katasztrófavédelemi tevékenység ellátására 5,200 órát fordítottak. Az intézkedések az alábbiak szerint alakultak: bűncselekmény elkövetésén 137 főt értek tetten. Önálló elfogások száma 102 fő, amit döntő többségében illegális migráció kapcsán foganatosított személyes szabadságának korlátozása volt. Eltűnt személy felkutatásában 46 esetben vettünk részt, a hatóságok felé 20,251 jelzésadási lehetőséggel éltünk. Állampolgárok részére 1,465 esetben nyújtottuk segítséget, egyéb tevékenységünk pedig 4,132 eset volt. (3.sz. melléklet)

A Mátrix gépjármű-felderítő rendszer alkalmazása terén kimagasló teljesítményt nyújtott a Csongrádi, valamint a Szeged-Makkosházi Polgárőr egyesület. Megközelítőleg 380 ezer gépjárművet ellenőriztek, ebből 4 körözött, forgalomból kivont jármű pedig 119 volt. Lejárt műszaki miatt 104, egyedi azonosító hamisítása kapcsán 3 találat volt. A szegediek rendszeresen részt vesznek országos, illetve regionális akciókban is. A csongrádiak együttműködési szerződés alapján rendszeresen átjárnak Szentesre, illetve a környező településeken is tartanak ellenőrzéseket. Munkavégzésükért köszönetet mondunk.

A megyei szövetség minden esetben megtartotta az elnökségi (7) üléseket. A vezetőségi (kabinet) megbeszélésekre szükség és igény (23) szerint került.

Elnökségi ülés tekintetében a megtárgyalásra szánt anyagokat minden esetben írásban megküldtük az érintett személyeknek. Pár alkalommal azonban kiküldési határidejét nem tudtuk tartani, azt az ülés előtt továbbítottuk az elnökségi tagoknak.

A 2012. évben végzett munkáját, adminisztratív tevékenység néhány tisztségviselőnek önkritikusan kellene értékelnie. Ha valaki az önként vállalt feladatát bármely októl nem tudja színvonalasan ellátni, akkor magát polgárőrnek valló személy esetében fair play szabályai lennének az irányadóak.

A megyei küldött közgyűlés – a törvényi változásokhoz igazodva – egyben tisztújító közgyűlés is volt. A rendezvényt személyes jelenlétével tisztelete meg Zámbó Péter úr, az OPSZ alelnöke is. Az értekezleten képviseltette magát a Kormányhivatal, a Megyei Rendőr-főkapitányság, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Megyei Közgyűlés, a BM BÁH, a NAV Vám- és Pénzügyőrség Parancsnoksága, a Magyar Posta, a Vöröskereszt.

 Az OPSZ részéről egyre több olyan jelentési és adatszolgáltatási tevékenység terhel bennünket, ahol a határidők esetenként egy-két naposak, vagy nyolc-tíz naposak, de ezen esetekben az információkat az egyesületektől kell bekérnünk

Az OPSZ irányából érkező feladatok teljesítése, illetve az iroda tevékenységének koordinálása is jelentős többletfeladatokat rótt az elnökre és a gazdasági alelnökre. Az  iroda vezetéséért felelős titkár nem állt az önként vállalt feladata magaslatán, így az adminisztrációs tevékenysége irányítása, és a feladat-végrehajtás ellenőrzése nem volt folyamatos. Az egyenletes munkaterhek elosztása érdekében a jövőben hatékonyabb és eredményesebb munkát várunk el.

- 9 -

Valamennyi ülésre jellemző volt a nyílt és őszinte véleménynyilvánítás. Egyes esetekben igen kritikus megfogalmazások is sor került. Esetenként nem szavazatok és tartózkodások is előfordultak, ami megítélésünk szerint a véleménynyilvánítás szabadságát, a demokráciát tükrözik. A határozatok minden esetben többséggel kerültek megszavazásra, azok maradéktalanul végrehajtásra kerültek és kerülnek. A szövetség elnöksége az eseti jelleggel jelentkező egyéni elképzeléseket minden esetben alárendeli a többségi akaratnak, a „polgárőrségnek”.

Komolyabb nézetbeli különbségek az elnökségi tagok között nincsenek, de az egység intrikák miatt sajnos megbomlott. Nyílt ellenségeskedés jelenleg azonban még nem tapasztalható a tisztségviselők esetében.

A megyei polgárőrnappal kapcsolatosan Csengele polgármesterével történő megbeszélést követően a község felvállalta a rendezvény megtartását. Térítés nélkül biztosították részünkre a területet, a rendezvénysátrat, a hangosítást, az energiaellátást és a mindehhez tartozó háttérszolgáltatásokat. A szervezéshez és annak lebonyolításához óriási segítséget nyújtott a csengelei és a balástyai polgárőr egyesület tagjai. A kulturális műsor szervezését a Csengele és a Sándorfalva vállalta fel, melyet színvonalasan teljesítettek. A stratégiai partnerek és együttműködő szervek vezetőin túlmenően rendezvényünket jelenlétével megtisztelte Zámbó Péter úr, az OPSZ alelnöke is. A résztvevők sikeresnek ítélték meg a polgárőrnapot.  

Az Országos Polgárőr Szövetség, Jászberényben színvonalas rendezvényen biztosította a „polgárőr társadalom” felhőtlen kikapcsolódását. A megyénkből a szövetség vezetésén kívül mintegy 200 fő képviseltette magát a városban. Ezt megelőzően július 3. és július 8. között megrendezésre kerülő OPSZ Ifjúsági Polgárőrtáborban megyénket öt fő képviselte. A változatos szakmai és szabadidős programok elősegítették a fiatalok felkészítését. 

A megyei szövetség vezetése a tagegyesületek által rendezett közgyűléseken, rendezvényeken amennyiben meghívást kaptunk - egy-két alkalom kivételével – képviseltette magát. Kivétel nélkül az időbeli egybeesések miatt történtek az eseti távolmaradások. Ezért itt és most elnézést kérünk az érintett elnököktől. Amennyiben meghívást kapunk, ezen egyesületek 2013. évi rendezvényei prioritást fognak élvezni, erre ígéretet teszünk.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Megyei Közgyűlés valamennyi ünnepi megemlékezésére meghívást kaptunk, melyeken minden esetben vezetői szinten képviseltettük magunkat.

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően továbbra is kiváló volt a kapcsolattartás a szomszédos megyék polgárőrvezetőivel, különös tekintettel Bács-Kiskun, Békés, Jász -Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyék vonatkozásában. Minden esetben képviseltettük magunkat az érintett megyék éves közgyűlésein, illetve meghívtuk őket rendezvényeinkre.

Az OPSZ elnökségi ülésein a megyei szövetség elnöke és Magyari Béla tiszteletbeli elnök, vett részt. Az értekezleteken elhangzottakról minden esetben az elnökségi tagok tájékoztatásra kerültek. A tagszervezetek irányába minden esetben átirat és email formájában történt a figyelemfelhívás. Az információáramlás, az adatszolgáltatás folyamatossá tétele érdekében az egyes tagszervezetek részéről nagyobb odafigyelést, önfegyelmet szükséges tanúsítani az elkövetkezendő időkben.

 

- 10 -

Jó pár egyesület rendelkezik ugyan elektronikus levelezőrendszerrel, azonban esetenként nyolc-tíz napig nem kísérik figyelemmel. OPSZ irányába történő rövid határidős jelentések esetén az egyesültek telefonon történő megkeresése, a feladatok egyenkénti ismertetése rengeteg időt vesz el a tényleges munkavégzésből. 

Az együttműködő szervekkel, szervezetekkel folyamatos a kapcsolattartás, az információcsere. A végzett közös tevékenységet 2012. december 20.-án megtartott elnökségi ülésen együttesen értékeltük.  Az együttműködő partnerek az együttesen végzett feladatellátást színvonalasnak értékelték, a polgárőrség tevékenységét pozitívan értékelték. Az ülésen elnök urat és Magyari Béla tiszteletbeli elnök urat a MATASZ Csongrád Megyei Szervezet elnöke Dr Palotai Jenő ny. ezredes úr elismerésben részesítette.

 

A Rendőrséggel, a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a NAV Vám-és Pénzügyőr Igazgatósággal, az önkormányzatokkal történő együttműködés helyzete:

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság előkészítését követően az őszi hónapokban új együttműködési megállapodást írt alá 57 tagszervezet vezetője + a Megyei Szövetség. Elmondhatjuk, hogy megyénkben tevékenykedő valamennyi egyesület jóval a megadott határidő előtt teljesítette a polgárőr törvényben előírt kötelezettséget. A két szerv közötti együttműködés kiválónak mondható. Az elnökségi üléseken részt vesznek, a közös feladatok rendszeresen koordinálásra kerülnek. A rendelkezésre álló lehetőségek figyelembe vételével segítik a szövetség munkáját. Az elnök úr javaslatára „ A polgárőrség segítése terén végzett kiemelkedő teljesítményéért”  az OPSZ elnöke Kopácsi Sándor elismerésben részesítette Dr. Lukács János rendőr dandártábornok urat. Kimagasló együttműködését megköszönjük.

A rendőrkapitányságok, illetve a határrendészeti kirendeltségek vezetőivel is napi munkakapcsolatban állunk. Színvonalas az együttműködés, rendszeres a kapcsolattartás, a polgárőrök tevékenységét mindenhol jónak értékelik.

 Előzetes felkéréseik alapján az igényelt létszámnak megfelelően vettünk részt különböző akciókban, ellenőrzéseken, kutatásokban, biztosításokban. Minden ilyen esetben a megadott helyen és időpontban megjelentek a polgárőrök a feladatvégzésre. Szolgálatellátásuk kapcsán probléma nem merült fel, ilyen jellegű negatív hangvételű visszajelzés irányunkba nem érkezett. A jövőben kiemelt feladatként kell kezelnünk a szolgálat előtt történő bejelentkezések, illetve statisztikai adatszolgáltatás szükségességét.

Meg kell értetnünk a tagszervezetek vezetőivel ennek fontosságát, hiszen tevékenységünket esetekben, órákban, főben lehet mérni. 

A határrendészeti feladatokat ellátó rendőrökkel is szinte napi rendszerességgel hajtottunk végre közös akciókat, ellenőrzéséket, különös tekintettel az államhatár mellett húzódó települések polgárőreinek bevonásával.  Példaértékűnek tekinthetjük a kapcsolódási pontokon a két szerv közötti együttműködést és az információáramlást. Ezt a tényt támasztja alá Röszke és Ásotthalom polgárőrei által, mélységi területeken elfogott illegális határsértők magas száma. Migrációs tevékenységének elismeréséül a főkapitány úr több személyt is elismerésben részesítette.

 

 

- 11-

 

Az értékelt évben, 4 esetben részt vettünk a Megyei Védelmi Bizottság KEOMCS tagozat által szervezett éves felkészítést és értékelést szolgáló védelem-igazgatási rendszergyakorlatán. Ezen túlmenően a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság tagjai sorába is meghívást kapott és képviselteti magát a Megyei Szövetség.

A fúziót követően ellaposodott az együttműködés a NAV Vám és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnokság munkatársaival. Reméljük a jövőben ismét nagyobb szükség lesz majd a polgárőrség segítségére.  

Valamennyi tagegyesület napi munkakapcsolatot épített ki és tart fenn az önkormányzattal. Az egyesületek a kéréseknek és a jelentkező igényeknek megfelelően minden esetben részt vállaltak rendezvénybiztosítási feladatokat teljesítésében, valamint jelentős nagyságrendben karitatív tevékenységet is elláttak, elsősorban a külterületeken, tanyákon elő, idős, magányos személyek vonatkozásában.  Nagyon sok település vonatkozásában elmondhatjuk, hogy maga a polgármester is aktív polgárőr és a helyi képviselőtestület egy-két tagja is végez társadalmi tevékenységet az egyesületben. Valamennyi egyesület az éves beszámoló közgyűlésére természetesen meghívást küldött a település polgármesterének, jegyzőjének. Általános irányelvként került elfogadásra, főleg falusi települések tekintetében, hogy a helyi képviselő testület évenként egy alkalommal beszámoltatja a polgárőr egyesület vezetőjét is. Az önkormányzatoktól történő jelentős nagyságrendet képező központi pénzügyi elvonások természetesen kihatással vannak az egyesületek irányába történő anyagi támogatások biztosítására. A településen döntő többségében támogatások mértéke nullára redukálódott. A hivatalok egy része még természetbeni juttatások biztosításával tudta támogatni a polgárőrséget, úgymint iroda helyiség, számítógép, internet, esetenként egy-egy benzinszámla kifizetése, kocsi javítás finanszírozása, telefonszámla átvállalása stb. Ez a tendencia sajnálatos módon a jövőben is hasonló vagy még rosszabb módon fog alakulni.  Az egyesületek már nem számíthatnak ezen kiegészítő anyagi támogatásokra.

A Megyei Polgárőr Szövetség és a Csongrád Megyei Közgyűlés között egy korrekt kapcsolatok alapuló kettő évtizedes kiváló színvonalú együttműködés van. A közgyűlés a rendelkezésére álló igen szűkös pénzügyi lehetőség miatt anyagi támogatást abszolút nem tud biztosítani.

A megyeházán egy helyiséget biztosítottak részünkre, melyért iroda bérleti és fenntartási díja fizetünk. (45.000 forint havonta). Az erkölcsi támogatás mellett évi kettő-három fő munkáját tudják elismerni igen szerény tárgyjutalom (könyv) formájában, illetve a Csanád termet tudják részünkre térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátani.

A közgyűlés feladatait a Kormányhivatal vette át.  Előzetes megbeszélések történtek egy írásbeli együttműködési megállapodás megkötése érdekében, mely jelen időben is folyamatban van.

 

Anyagi, technikai ellátottságunkról:

A polgárőrség rendelkezésére álló gépjárműparkja pár jármű kivételével teljességgel amortizálódott. Több szervezet a kapott járművet visszaadta a rendőrségnek, mert javítási költsége akár 4 -5 százezer forintot is kitenne. Erre nincs pénze egyetlen egyesületnek sem. A tárgyévben használt BM. gépjármű átadására nem került sor.

- 12 -

Súlyos gond az egyesületeknek a cégautó adó kifizetésének biztosítása. Az OPSZ a kormányzati szervekkel folyamatos megbeszélést tart az eltörlés érdekében.

Az iroda a feladatok ellátásához szükséges eszközökkel (2 számítógép, fénymásoló, nyomtató) rendelkezik, állaguk jó, hadrafoghatóak, egyéb irodaszerek biztosítottak.

A tárgyévben a megyei szövetség részére az OPSZ  15.500.000,-  forintot utalt át kettő részletben, mely 46 pályázó egyesületek között került kiosztásra elnökségi határozattal. Megyei Szövetség működtetésére 3.302.535.- Ft. állt rendelkezésre. Az egyesületi támogatások mértéke 200,000 és 500,000-Ft. között mozgott,  figyelembe véve az adott egyesület taglétszámát, éves tevékenységét, a lakosság lélekszámát, a terület bűnügyi fertőzöttségét, a vállalásban megjelölt feladatok mennyiségét, az adatszolgáltatás milyenségét, az adminisztratív tevékenység ellátását.

Az egyesületek a részükre átutalt pénzösszegekkel – kisebb-nagyobb hiányosságok pótlását követően - rendben elszámolt.  Jelentősebb részét üzemanyag vásárlására költötték, a fennmaradó pénzeket pedig a szolgálat ellátásához nélkülözhetetlen technikai eszközök beszerzésére, azok működési költségeikre fordították (telefonszámlák kiegyenlítése, világítóeszközök, akkumulátorok vétele), illetve ruházati termékeket szereztek be.

Az egyesületek a hiányzó pénzeket szponzori támogatással, illetve pályázatok beadásával igyekeznek pótolni. 

 

További tevékenységek:

Végrehajtottuk az alapszabály, SZMSZ átalakítását a tőrvényi előírásoknak megfelelően.

A fentieken túlmenően valamennyi egyesület részére elektronikus levelezőrendszeren keresztül megküldtük a polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV törvényt, a civil törvényt az OPSZ alapszabályát, szolgálati szabályzatát, etikai szabályzatát, 2012. évi munkatervét, illetve feladatellátáshoz nélkülözhetetlen jogszabályokat, egyéb módszertani ajánlásokat.

Kiemelt figyelmet szenteltünk a tanyaprogram további kiszélesítésének gyakorlati megvalósítására. A rendelkezésünkre álló terepjáró gépkocsik rendszeres igénybevételével segítettük a tanyán élő állampolgárokon. A bevásárlásokon túl szállítottunk gyógyszert, tűzifát, élelmiszert, leveleket, és minden olyant, amire felkértek őket. Az idős emberekről történő ilyen fajta tevékenység végzésében Szeged-Tápé, Röszke és Csongrád polgárőr egyesület élen járt. Tevékenységüket őszinte köszönet illeti.

A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetével megkötött együttműködési megállapodásban foglalt karitatív tevékenységek végzését is kiemelten kezeltük. Több egyesület ruhaneműket gyűjtött össze, melyeket a rászoruló családok között osztottak szét. A szervezettel történő együttműködési megállapodás megújítása, illetve „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek” programtervezetből adódó feladatok egyeztetése rendszeres.  

A kiemelkedő stratégiai partnerekkel, együttműködő és társzervek által szervezett valamennyi bűn,- és baleset megelőzési, közrend-közbiztonsági, közlekedésrendészeti, gyermek,- ifjúságvédelmi akcióban, ellenőrzésékben – a lehetőségek figyelembe vételével részt vettek az egyesületek.

- 13 -

 

A sajtó-szóvivőnek köszönhetően a polgárőr egyesületekről rendkívül sok hír szerepelt a Polgárőr Magazinban. Rendszeresen olvashattunk a tagszervezeteink által végzett kimagasló tevékenységekről. Az év december hónapjában megújítottuk a honlapunkat. Szerkesztői feladatok végzésére a tiszteletbeli elnök úr kapott megbízást, aki a tevékenységét magas színvonalasan teljesítette, és teljesíti.

 

Képzés, oktatás helyzete:

A szövetség, valamint a tagegyesületek is kiemelt figyelmet fordítottak az újonnan felvett személyek felkészítésére, képzésére és vizsgáztatására. Ezen vizsgáztatásokat minden esetben a mentorok és az elnökök személyesen végezték el. 

A központi elvárásoknak megfelelően került megszervezésre a 2011. évi CLXV. törvény megyei oktatása. A mentorok (14 fő) felkészítése a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon történt, majd a továbboktatás már kistérségi szinteken valósult meg. 

 

Kitüntetések, jutalmak:

Az OPSZ, a rendvédelmi, illetve állami, társadalmi szervekkel, szervezetekkel gyümölcsöző együttműködés alakult ki. A rendszeres kapcsolattartás és információ áramlás jelentős mértékben segíttette a közös szolgálatok eredményes ellátását.  Az együttműködő szervek a polgárőrség segítő tevékenységét jónak értékelték, amit az elismerések magas száma is alátámaszt. (2.sz. melléklet) A tárgyévben  36 egyesületből 48 vehetett át különböző tárgyjutalmat. Ebben természetesen nem szerepelnek az 5-10-15-20 éves emléklapok, illetve az egyesületek részére a közgyűléseiken átadott oklevelek. Ilyen nagyságrendű elismerések átadására a Szövetség életében még nem került sor.

 

Összességében elmondható, hogy a Megyei Szövetség és tagegyesületei a 2012. évre tervezett feladatokat teljesítette. A közgyűlési (43), illetve az elnökségi határozatokban (19) megfogalmazottak megvalósulása kivétel nélkül megtörtént. (1. sz. melléklet) Tevékenységünket a Kormány, a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság, a főbb stratégiai partnerek, (Katasztrófavédelem, Önkormányzatok, Vöröskereszt) felkéréseihez, illetve az OPSZ, által megfogalmazott feladatok, és nem utolsó sorban a lakossági elvárásokhoz igazodva terveztük meg és hajtottuk végre. Az egyesületek egy részénél a tavaszi-nyári hónapokban bekövetkezett jogszabályváltozásból, illetve a rendőrséggel történő együttműködés újbóli megkötése kapcsán rövid időre ugyan de elbizonytalanodás volt tapasztalható. Igényként is jelentkezett a polgárőrökkel történő párbeszéd – több helyszínen történő – megtartása. A törvény egységes értelmezését követően a kételyek feloldásra kerültek, a változás szükségességét a tagság megértette, azzal azonosulni tudott. A változások során jelentkező óriási adminisztrációs terheket sikeresen teljesítették a tagszervezetek. Az igazolványcserék folyamatosan haladnak. További kiemelkedő feladatok nem jelentkeznek, így minden polgárőr a szolgálatellátásra összpontosíthat a jövőt illetően.

 

- 14 -

Célkitűzések:

Az OPSZ munkatervével összhangban a helyi sajátosságok figyelembe vételével és időközben jelentkező társadalmi igényekhez és elvárásokhoz igazodva készítettük el a 2013év feladattervét, mely az alábbi súlyponti feladatokat foglalja magába:

A polgárőrség hatékonyabb, koordináltabb, előre tervezett szolgálattal járuljon hozzá a települések általános közbiztonságának és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához.

A Polgárőr Egyesületek kiemelten fordítsanak figyelmet a 2011 évi CLXV Polgárőrséről szóló tőrvény és a 2011 évi CLXXV civil szervezetekről szóló tőrvényben foglaltak maradéktalan és időarányos végrehajtására.

Az Önkormányzatokkal és a Rendőrséggel, Katasztrófa védelemmel, Megyei Vöröskereszttel folytatni kell az együttműködést. Folytatni kell – az egyesületeknél, Megyei Polgárőr Szövetségnél nyilvántartott, és kimutatható – minőségi polgárőrképzést.

Meg kell határozni a Polgárőrség karitatív tevékenységének koncepcionális elveit.

A polgárőr egyesületek – megyei polgárőr szövetség – kiemelten kezelje és szervezze a kistelepüléseken és a nagyvárosokban a közbiztonság és az idősek védelmét.

A „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek” program további végrehajtása.

 

2013. év kiemelt munkatervi feladatai:

Az év során két alkalommal, demonstratív céllal szervezünk megyei polgárőr akciót, amikor valamennyi polgárőr egyesület egy napon, egy időben legalább 2 - 3 járőrpárral látható közterületi szolgálatot lát el. 

A korábbi éveknél nagyobb intenzitású és szélesebb körű közreműködéssel segítsük a nyári idegenforgalmi szezon bűnmegelőzési feladatait, elsősorban a kiemelt üdülő körzetekben.

Az Őszi Bűnmegelőzési Hónap keretében aktivizáljuk tagságunkat az iskolakezdés bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladataiban való részvételre.

A Mindenszentek és a Halottak Napja időszakában vállaljunk feladatokat a temetők környékén a közlekedésbiztonságának javítása, a baleseti veszély mérséklése, a temetők belső rendjét veszélyeztető bűncselekmények megelőzése és megakadályozása céljából

Karácsonyi Polgárőr Bűnmegelőzési Napok szervezünk.

 Az OPSZ által alkalmazott irodai vezető adminisztrátor tevékenységének folyamatos irányítása és ellenőrzése. A központi könyvelés lehetőségének vizsgálata.

 

A beszámoló a főbb tevékenységi körökre koncentrálva került elkészítésre, a teljesség igénye nélkül. Számtalan végrehajtott feladat, illetve jövőbeni elgondolás nem került rögzítésre. Úgy gondoljuk, hogy a statisztikai adatokon túl a polgárőr mozgalom kormányzati, társadalmi és állampolgári szinten történő széleskörű elfogadása, megítélése és megbecsülése méltán tükrözi a végzett tevékenység országos elismertségét.

 

- 15 -

 

Konklúzió:

A 2012. év értékelése alapján megállapítható, hogy a polgárőrség a társadalmi bűnmegelőzés legszervezettebb és legnagyobb létszámú civil szervezete maradt továbbra is. A polgárőrök országos hálózata az elmúlt 22 évben folyamatosan fejlődött, a hatályos polgárőr törvény pedig új minőséget hozott a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség életében is. A jogszabályi környezet változásai és az átalakulási folyamat mellett is biztosítottuk az egyesületek működését. A napi polgárőri szolgálat ellátás folyamatos volt.

Az egyesületek tagsága a törvényi felhatalmazással élve a közjóért önkéntes feladatellátással minőségi követelményeket teljesítve támogatta és segítette Csongrád megye rendvédelmi és államigazgatási szerveit. Aktívan tevékenykedett a közrend és a közbiztonság megerősítéséért, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javításáért.

A megye tagegyesületei a törvényi változás szükségességét megértették. A központi elvárásoknak megfelelve, a kitűzött célokat legjobb tudásuk szerint realizálták, hozzájárulva ezzel – kormányzati és állampolgári szinteken - a polgárőrség országos szintű elismertségének növekedéséhez.

Végezetül valamennyi polgárőrtársamnak megköszönöm a 2012. évben végzett tevékenységét. Jövőbeni társadalmi munkájához elsősorban erőt és jó egészséget, másodsorban elhívatott hozzáállást, harmadsorban pedig a bűnmegelőzés terén szakmai eredményekben gazdag járőr,- és figyelőszolgálatokat kívánok magam és az elnökség nevében is.

 

Megköszönöm figyelmüket.

 

Szeged, 2013. április 6.

                                              

                                                                  Tisztelettel:

 

                                                                                        Batiz István

                                                                                              elnök                   

 1. számú melléklet: Határozatok tára.
 2. számú melléklet: Kitüntetések, elismerések.
 3. számú melléklet: Statisztikai táblázat.

 

Téma: A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2012. ÉVÉRTÉKELŐ JELENTÉSE

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása