Felügyelő bizottság jelentése 2013

2013.04.23 16:46

 

Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége

Közhasznú Szervezet Felügyelő Bizottsága

 

 

                                                                                             J E L E N T É S

 

a 2013. április  20-i beszámoló küldött- közgyűlés részére.

 

I.1./ A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek  Szövetsége Felügyelő Bizottsága a szövetség ügyvezetésének  a 2012  évi beszámolási időszakra vonatkozó működését  az ALAPSZABÁLY,   SZMSZ, iratkezelési, Pénzkezelési  Szabályzat , számviteli és a közhasznú szervezetekre vonatkozó beszámolási kötelezettség előírásainak figyelembe vételével,  valamint az előző közgyűlés által meghatározott céloknak megfelelően – ellenőrizte.

 

2./  Ellenőriztük az egyszerűsített éves gazdasági beszámolóban és a Közhasznúsági jelentésben szereplő számviteli  adatok egyezőségét a könyvelés által előállított főkönyvi kivonatokkal, összesített adatokkal.

 

3./  A FEB a vezetés működésére vonatkozó ellenőrzési tevékenységét a kabinet és az elnökségi üléseken való rendszeres részvételével,  valamint

2012 okt.05-én az OPSZ FEB képviselője Nagypál Bélával való közös ellenőrzésen és 2013. ápr.04-én helyszíni ellenőrzés formájában gyakorolta.

 

Ennek keretében célellenőrzés keretében ellenőriztük a közgyűlési és elnökségi határozatok, valamint pénzügyi terv (bevételek-kiadások)  időarányos teljesítését és végrehajtását. Admimisztrátor foglalkoztatásának szerződési, bérezési körülményeit, melyet az OPSZ biztosít az ő létszámában van az adminisztrátor.

Az ott feltárt hiányosságok, észrevételek időközben megszüntetésre kerültek.

 

 

II. Alapszabályi, munkatervi,  SZMSZ működési feltételek teljesítése értékelése:

 

1./  A  szövetség 2012. évi munkatervét többségében  teljesítette.

 

Az elnökségi és kabinet ülések rendszeresen meg vannak tartva, azok történései megfelelően jegyzőkönyvekben vannak dokumentálva a határozatokkal együtt.

 

 

                                                                  -2-

2./  A polgárőr egyesületek részére az éves feladatokat ajánlatban megküldte, mely az egyesületek, tagszervezetek saját munkaterveik elkészítéséhez iránymutatásul szolgált. Ez elsősorban a kabinet  munkájának köszönhető,

 

3./  A szövetség szakmai munkáját az elnök úr beszámolója részletesen tartalmazza, ezért azzal a FEB tételesen itt nem foglalkozik.

Megállapítottuk, hogy a szövetség vezetői 2012-ben  jó munkát végeztek, ezért a FEB köszönetét fejezze ki. 

 

4./  A Gazdasági események könyvelését díjazás ellenében  könyvelő iroda végzi a gazdasági elnökhelyettes irányításával, ezzel kapcsolatban észrevétel nem merült fel.

 

III.  A szövetség 2012. évi gazdálkodását az egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági jelentés adatai alapján  értékelve az alábbiakat állapítottuk meg:

 

1./  Nyitó pénzkészlet: 3 600 486.-Ft  (2012.01.02-én).

2012. évi záró  pénzkészlet: 1.833.484.-Ft. (2012.dec.28-án) banki bizonylat adata alapján)

 

Közhasznúsági Beszámoló eredménylevezetése alapján:

 

Összes bevételek:                                                22 677.e.Ft

 

Összes ráfordítás kiadások:                                  22 091.e.Ft

Személyi jellegű ráfordítás:                                    1 064.e.Ft.

Közhasznú tev. ráfordításai:                                  20 625.e.Ft

Tárgyévi közhasznú adózott eredmény:                     586 e.Ft

 

 

Pénzeszközök leltára:                    1 833.484.-Ft (2012.dec.28-án)

Ebből  pénztár                                   105.635 .-Ft

Bankszámlán:                                1  727.849.-Ft

 

Cél szerinti juttatások:                                            16 565.e.Ft

 

Támogatások  továbbutalása:

Tagszervezeteknek:                                                15 565 e..Ft

 

 

 

                                                                      -3-

Működési kiadások:                                               1 497 715.-Ft

(Iroda, bérlet, bank, posta, karbantartás, könyvelés stb)

 

2./  Az anyag jellegű költségek között szerepel  a használatban lévő 2.db. gépkocsi üzemanyag költsége:  1 150 723.-Ft

Skoda lízing éves díja:  (57.e.Ft/hó =  684.e.Ft éves díj)

 

Összesen : 1 830.eFt. a kettő gk. éves üzemeltetési költsége.

 

3./  Javasolja a FEB, hogy a kabinet a jövőre nézve vizsgálja meg és  mérlegelje, hogy indokolt-e kettő gk. jővőbeni üzemeltetése, figyelemmel a magas költségekre.

 

A szövetség fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta.

 

Ezt az állapotot összességében a gazdasági alelnök által, egy visszafogott, takarékos működési kiadásokkal sikerült megvalósítani.

 

IV.   A szövetség vezetése irányító munkájának értékelése. 

 

1./ A vezető tisztségviselők tevékenységüket  társadalmi munkában végzik, mely egyre több időigénnyel és utazási ráfordítással  oldható meg. Munkájukat jóra értékeljük.

 

2./  A 2012. év során átlagban 1 fő látta el az  adminisztrátori irodai tevékenységeket az egyesületek szerint jó színvonalon.

Munkavégzésével kapcsolatban az elnök úrnak kifogásai voltak, melyet először szűkebb körben, majd az elnökség elött, nyilvánosan   hozott tudomására. Ez a személyiség megsértése eredményeként felmondáshoz vezetett.

 

Az egyesületek kapcsolattartó kiszolgáló  tevékenységét kedvezőtlenül befolyásolja hosszabb távon az a tény, hogy 2011. októbere óta a negyedik adminisztrátor kerül rövidesen beállításra. Ezek betanítása, társadalmi munkában nyűgös lehet ilyen gyakorisággal és visszahat a munka menetére.

 

Kívánatos lenne az OPSZ részéről olyan  bérkeret biztosítása, mely megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező személy kiválasztását tenné lehetővé a kabinet által, kollektív bölcsesség gyakorlásával,  széleskörű válogatással.

A FEB véleménye szerint kívánatos lenne a zökkenőmentes működés érdekében az egyszemélyes irodai munkaerőt stabilizálni.

 

                                                                   -4-

A váltás bizonytalansága, esetleges eredménytelensége,   kockázatokkal jár.

 

3./  A szövetségnek szoros és folyamatos együttműködési kapcsolatai vannak  valamennyi megyei és régió  rendvédelmi, önkormányzati, katasztrófavédelmi szervezetekkel.

 

4./  Jó az együttműködés a Megyei Közgyűléssel, kormányhivatallal.

 

5./  A FEB megállapítja, hogy a megyei Szövetség a tagegyesületekkel folyamatosan jó irányító együttműködést valósít meg. Ez elsősorban a

polgárőri feladatok  KÖRLEVELEK-ben való közreadásával, határozatok megküldésével, aktuális és súlyponti feladatok kijelölésével valósul meg.

 

 

VI./  Összefoglalva az ellenőrzés megállapításait

 

1./   Tájékoztatjuk a küldött közgyűlést, hogy a szövetség 2012. évi beszámolójában szereplő bevételek és pénzügyi kiadásokhoz kapcsolódó adatok ellenőrzése során  pénzügyi, kezelési  szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

 

2./  A szövetség számviteli, pénzügyi tevékenysége szakszerű.

A FEB megállapítja, hogy a megyei Szövetség vizsgált időszakban jól működött, tagegyesületeit jól irányította és a munkatervében szereplő feladatait többségében  teljesítette.

 

3./  Az írásban előterjesztett 2012. évi munkáról szóló és gazdasági beszámolót, valamint a Közhasznúsági jelentést a küldött –közgyűlésnek elfogadásra javasoljuk.

 

 

Szeged, 2013. április 17.

 

 

…………………………………..           …………………………………….

Tímár Lajos FEB elnök                                            Bánóczki József  FEB tag

 

 

                                              ………………………………….

                                               Maczelka István FEB tag