I Fejezet Általános rendelkezések

2012.12.22 21:12
I  Fejezet
 
Általános rendelkezések
 
1.  Az  Országos  Polgárőr  Szövetség Szolgálati  Szabályzatának  (a   továbbiakban: szabályzat)  hatálya az Országos Polgárőr  Szövetségre,  a  területi  (megyei  és a budapesti)  polgárőr   szövetségekre,  a polgárőr  egyesületekre  (a  továbbiakban: polgárőr szervezet) és azok tagjaira terjed ki.
2.  A   szabályzat   a   polgárőr   szervezetek   tevékenységi   körébe   tartozó,   az állampolgárok  közösségei   által  vállalt   feladatok   ellátásának   egységes   rendjét határozza   meg   annak   érdekében,   hogy   a   polgárőrök   szolgálat   közbeni  tevékenysége   megfeleljen   a   törvényességnek,   a   vonatkozó   jogszabályok előírásainak,  az emberi jogok tiszteletben tartásának és a polgárőrség alapvető céljainak.
3.  A   polgárőr   a   Ptv.-ben   meghatározott   feladatok   ellátásával   kapcsolatban közfeladatnak minősülő  tevékenysége során a közfeladatot  ellátó személyre,  a közbiztonság   fenntartását   hivatásszerűen   végző   szerv   (rendvédelmi   szervek) tagjának   jogszerű   intézkedéséhez   nyújtott   segítsége   során   és   azzal összefüggésben a hivatalos személy  támogatójára vonatkozó  jogi  védelemben részesül.   A  fokozott   büntetőjogi   védelem   a   közfeladatot   ellátó   polgárőr támogatására vagy védelmére kelt személyt is megilleti.
4.  A  polgárőr   szervezetek   a  működési   területükön   illetékes  megyei   (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal   a   Ptv.-ben   meghatározottak   szerinti   tartalommal együttműködési  megállapodásokat   kötnek.  A Ptv.-ben meghatározott   további szervekkel, hatóságokkal, egyesületekkel, személyekkel,  szükség esetén más, a tevékenységi   körükhöz   kapcsolható   egyéb   személyekkel   és   szervezetekkel együttműködési megállapodásokat köthetnek.
5.  Az együttműködő szervekkel történő közös feladat- vagy szolgálatellátás esetén a   polgárőr   tevékenysége   különösen   a   felvilágosítás,   tájékoztatás   adására, meghatározott   események   helyszínén   való   tartózkodásra,   ott   a   rend fenntartásában   való   közreműködésre,   objektum,   közterület   vagy   esemény megfigyelésére,   továbbá   az   eljáró   szerv   tevékenységének   támogatására   és segítésére terjedhet ki.
6.  A Ptv. alapján a polgárőrök  tevékenységük ellátása során hatósági   jogkörrel nem rendelkeznek, kényszerítő eszközt – kivéve a rendőrségnél rendszeresített  hatóanyag-tartalmú és   töltőanyag –  tömegű vegyi  eszközt   (a  továbbiakban: gázspray) – nem alkalmazhatnak. A polgárőrök a gázspray-t kizárólag jogos védelmi   helyzetben   alkalmazhatják,   és  kötelesek   az   alkalmazás   során megsérült   személynek – amint  ez  lehetséges  –  segítséget  nyújtani,   szükség esetén pedig gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.
7.  A polgárőrök a polgárőri szolgálat ellátása során a vonatkozó BM – rendeletnek megfelelő egységes   formaruhát  viselnek.  A  formaruhán  jól   láthatóan  fel  kell tüntetni   a   „POLGÁRŐRSÉG”   feliratot,   valamint   az   egyesület   székhelyének megjelölését.  A  polgárőrök   hatósági   jellegre   utaló,  megtévesztésre   alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem használhatnak.
8.  A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során köteles magánál tartani a polgárőr –   igazolványát.  A  közterületen  teljesített  polgárőri   szolgálat   tartama   alatt  a polgárőr az igazolványát  a formaruhán jól látható helyen,  az egyedi  azonosítót tartalmazó oldalával kifelé fordítva, kitűzve viselje.
9. A polgárőr   szervezet  a közterületi   szolgálat  ellátása  közben a  jogszabályban meghatározottak szerint jogosult az Egységes Digitális Rádió-távközlő rendszer használatára.
10. A polgárőr  a polgárőri   tevékenység ellátása során  jogosult  a bűncselekmény,  illetve   a   szabálysértés   elkövetésén   tetten   ért   személyt   a   cselekmény abbahagyására   felszólítani,   a   cselekmény   folytatását  megakadályozni,   és   a bűncselekmény,  valamint  a  tulajdon elleni  szabálysértés elkövetésén  tetten ért  személyt  visszatartani.  A polgárőr  köteles az eljárása által  érintett  személyek emberi méltóságát és alapvető jogait tiszteletben tartani.
11. A   polgárőr   nem  léphet   szolgálatba,   ha   alkohol,   vagy  más,   a   képességeit  hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt áll, és szolgálatának teljesítése során alkoholt,   vagy   más,   a   képességeit   hátrányosan   befolyásoló   szert   nem fogyaszthat.
12. A polgárőr a tevékenysége során birtokába jutott személyes adatok megismerése és   adatkezelése   tekintetében   a   személyes   adatok védelméről   és   a  közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései szerint köteles eljárni.
13. A   polgárőr   –   a   14.   pontban   foglaltak   kivételével   –   kizárólag   egyesülete működési területén láthatja el tevékenységét.
14. A polgárőr az egyesülete működési területén kívül is elláthatja tevékenységét, ha az megfelel a Ptv. 14. § (2) bekezdésében meghatározottaknak.
15. Amennyiben az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv arról tájékoztatja a polgárőr egyesületet, hogy működési területén fokozott ellenőrzést hajt végre,  annak tartama alatt a polgárőr egyesület  saját feladatainak ellátását köteles bejelenteni és saját tevékenységét a fokozott ellenőrzést elrendelő szerv utasításainak megfelelően végezni.
16. Polgárőr  szolgálatnak minősül  a Ptv.-ben meghatározott  alap-  és a kiegészítő feladat ellátása, amely
a)   a   polgárőr   szervezet   (egyesület)   feladattervében   (munkatervében) szerepel;
b)  a polgárőr szervezet szolgálattervezetében előzetesen rögzítve lett;
c)   a   hatóság   hivatalos   eljárásában   soron   kívüli   felkérés   alapján   kerül  végrehajtásra;
d)  bűncselekmény,   szabálysértés,  baleset,  elemi  csapás,  katasztrófahelyzet észlelése esetén azonnali közreműködést igényel.
17. A   polgárőr   akkor   tekinthető   szolgálatban   állónak,   ha   érvényes szolgálatvezénylés vagy indokolt soron kívüli szolgálatba helyezés alapján a 16. pontban felsorolt  követelményeknek megfelelő feladatokat   teljesít.  A polgárőr szolgálatának  teljesítését  a polgárőr egyesületnél  az ott  egyébként  alkalmazott  manuális vagy digitális módon nyilván kell tartani.
18. A polgárőrnek tevékenysége során eleget kell tennie azoknak a segítségnyújtási,  értesítési és közreműködési kötelezettségeknek, amelyek minden állampolgárra vonatkoznak. Ennek keretén belül a polgárőr:
a)   köteles   a   tőle   elvárható   segítséget   nyújtani   sérült   vagy   közvetlen veszélyben  lévő  személynek,  akinek élete  vagy  testi  épsége  közvetlen veszélyben van;
b)  tűz vagy közvetlen tűzveszély észlelése esetén köteles azt haladéktalanul  jelezni  a  tűzoltóságnak,  vagy ha erre nincs  lehetősége,  a rendőrségnek, vagy   a   mentőszolgálatnak,   illetőleg   a   települési   önkormányzat polgármesteri hivatalának;
c)   az   életkorának,   egészségi-fizikai   állapotának   megfelelően   elvárható személyes részvétellel  és adatok közlésével  – ellenszolgáltatás nélkül  – köteles közreműködni a tűzoltásban, a műszaki mentésben;
d)  katasztrófa,   vagy   annak   veszélye   észlelése,   vagy   arról   való   tudomás szerzése   esetén     köteles   haladéktalanul   bejelenteni   azt   a katasztrófavédelem   hivatalos   szerveinek,   illetve   az   önkormányzati tűzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak.
19.  A polgárőr saját, illetőleg mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett,  illetőleg ezeket  közvetlenül   fenyegető  jogtalan  támadás  elhárítása  érdekében, vagy végszükség esetén avatkozhat közbe.
20.   Polgárőr   szolgálatot   csak   az   láthat   el,   aki   polgárőr   alapismereti   képzésben részesült, és erről igazolással rendelkezik.