II. fejezet A polgárőri szolgálat alaptevékenységei ellátásának szabályai Közterületi járőrszolgálat

2012.12.22 21:18
II. fejezet
 
A polgárőri szolgálat alaptevékenységei ellátásának szabályai
Közterületi járőrszolgálat
 
21.  A  polgárőr   közterületi   szolgálatának   alapvető   rendeltetése,   hogy  jelenlétével megvédje   az   adott   területet,   létesítményt   a   jogsértést   elkövetni   szándékozó személyektől,   megelőzze   a   bűnelkövetési   alkalmak   kialakulását,   meg- akadályozza a vagyon elleni bűncselekmények elkövetését, továbbá felfigyeljen azokra   a   rendellenességekre,   veszélyhelyzetekre,   amelyek   zavarják   a köznyugalmat, kedvezőtlenül befolyásolják az állampolgárok biztonságérzetét.
22. Közterületi   járőrszolgálat  a polgárőrnek a közterületen és nyilvános helyen,  a bűncselekmények,  a szabálysértések,  valamint a közrendet és a közbiztonságot sértő   cselekmények   észlelése   és   megakadályozása   céljából   meghatározott körzetben,   területen   vagy   útvonalon   folytatott   bűnmegelőzési   tevékenysége, amelynek  keretében  megelőzi   a   jogellenes   cselekményeket   és  megszakítja   a jogsértéseket, visszatartja a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyeket.
23. A közterületi járőrszolgálatát a polgárőr elláthatja:
–  gyalogosan;
–  személygépjárművel;
–  motorkerékpárral;
–  kerékpárral;
–  vízi járművel;
–  lóháton;
–  kötött vagy nem kötött pályás tömegközlekedési eszközön.
24. A gyalogos polgárőr járőr törekedjen arra,  hogy mozgása,  közterületi jelenléte észlelhető, látható legyen. Ennek érdekében:
a) viseljen formaruhát, éjszaka vagy rossz látási viszonyok között  láthatósági mellényt;
b) a járdán a járdaszegélyekhez közel haladjon;
c) éjszaka a járőr egy vagy két tagja a közvilágítás által megvilágított oldalon haladjon, sötét helyeken pedig szükség szerint használják az elemlámpát;
d) egy   helyben   15–20   percig   tartózkodjon,   vagy   a   forgalmasabb közterületeken   (például:   csomópontok,   állomások,   pályaudvarok)   a szükséges ideig legyen jelen.
25.  A  gyalogos   polgárőr   járőröknek   lakott   területen   kívül   vagy   külterületen   a láthatóság érdekében az alábbi rendszabályokat kell betartaniuk:
• a   járőr   tagjai   ne   egymás  mellett,   hanem  egymás  mögött   3–5   lépésre haladjanak;
• a polgárőrök csak mezei, erdei utakon, gyalogösvényeken közlekedjenek;
• kerüljék az áthaladást megművelt területeken és ültetvényeken;
• nagyobb belátható területet figyeljenek meg, győződjenek meg arról, hogy tartózkodik-e   ott   valaki,   észlelhető-e  mozgás   vagy   rendellenesnek   tűnő jelenség;
• célszerű  a   szolgálat   során  távcsövet  vagy más,   a   figyelést  megkönnyítő eszközt   (például:  éjjellátó   eszközt,  teleobjektívvel   felszerelt fényképezőgépet) alkalmazni;
• ismeretlen,   gyanúsan   viselkedő   személyről,   megfigyelt   gépjárműről jegyezzék   fel   az   azonosításhoz   szükséges   adatokat   (például: személyleírását,   ruházatát,  nála  lévő  tárgyakat,  érkezésének,   távozásának időpontját,   gépjármű   esetében   színét,   típusát,   rendszámát,  sajátosságait, észlelési   helyét,   idejét,   közlekedési   útvonalát,   a   benne   utazó   személyek számát, nemét, személyleírásukat);
• a   járőr   figyeljen  minden   szokatlan,   gyanúsnak   tűnő   jelenségre,   amely esetlegesen  jogsértő cselekmény gyanújára utalhat  (például:   lövések zaja,  elhullott   állat,   szétszórt   termény,   füst,   égett   szag   stb.).  Az   észleltekről  készítsen feljegyzést.
26.  A  személygépjárművel   szolgálatot   teljesítő  polgárőr   járőr   lehetőségei   szerint  figyelje  meg   a   járőrözésre   kijelölt   útvonalon   a   közlekedés   rendjét   zavaró rendellenességeket,   a   közterületen   és   egyes   létesítményeknél   a veszélyhelyzeteket.  A személygépjármű ablakát  – ha erre módja van –  tartsa nyitva, hogy a külső zajokat, esetleges segélyhívást meghallja.
27. A motorkerékpárral,   illetve   kerékpárral   szolgálatot   teljesítő   polgárőr   járőr   a szolgálati   ideje   alatt   fordítson   figyelmet   a   közlekedés   rendjét   zavaró rendellenességekre,   figyelje  meg   a   közterületen   és   egyes   létesítményeknél   a veszélyhelyzeteket.
28. A  vízi   járművel   szolgálatot   teljesítő   polgárőr   járőr   a   szolgálati   ideje   alatt  fordítson figyelmet a vízi közlekedés szabályait megszegőkre, valamint a vízen,  vízparton lévő objektumokat, létesítményeket fenyegető veszélyhelyzetekre.
29. A lovas portyaszolgálatot teljesítő polgárőr járőr a szolgálati ideje alatt fordítson figyelmet   a   települések   külterületének   rendjére,   a   gyalogos   polgárőr   járőrre vonatkozó   szabályok   értelemszerű   alkalmazásával.   A   lovas   portyaszolgálat ellátása közben a polgárőr az 1. számú Függelékben foglaltakat is tartsa be.
30. A   kötött   vagy   nem   kötött   pályás   tömegközlekedési   eszközön   a tömegközlekedési  eszköz üzemeltetőjével  kötött együttműködési  megállapodás alapján   lássanak   el   szolgálatot   polgárőr   járőrök.   Szolgálatukat   az   abban foglaltak szerint hajtsák végre.
31. A  köz-,   illetve   külterületeken   észlelt   rendellenességekről   a   polgárőr  minden esetben tájékoztassa az illetékes rendvédelmi szervet, vagy a természetvédelmi hatóságot,  a mezei  őrszolgálatot.  A fokozottan védett  természeti  területre való belépéséhez a természetvédelmi hatóság engedélyét előzetesen be kell szereznie.
32. A gyalogosan  vagy bármely közlekedési   eszközzel,   illetve   eszközön  történő szolgálatellátás közben a polgárőr járőr minden esetben tartsa be a közlekedési,  illetve egyéb (például utazási) vonatkozó szabályokat.
Figyelőszolgálat
33. A   figyelőszolgálat   a   polgárőrnek   a   településeken,   a   lakókörnyezetben   és közterületen, valamint mezőgazdasági területeken előforduló bűncselekmények,  szabálysértések   megelőzése,   megakadályozása,   felfedése   céljából   teljesített szolgálata.   A   figyelőszolgálat   végrehajtható   álló   őrökkel   vagy   mozgó járőrözéssel,   folyamatos   vagy   időszakos   megfigyeléssel.   Törvénysértés,  rendellenesség,   nemkívánatos   jelenség,   esemény   észlelése   esetén   a   polgárőr értesíti   az   intézkedésre   jogosult   hatóságokat   (például:   önkormányzat,  rendőrség), szerveket.
34. A  figyelőszolgálat  keretében  a  polgárőr   a  megfigyeléssel   érintett   területen  a közrendet,   közbiztonságot   veszélyeztető   cselekmények   megelőzése   és megszakítása, továbbá a rend fenntartása érdekében segítséget nyújt a közösségi  rendezvények rendezőinek.
35. A figyelőszolgálatot végrehajtó polgárőr feladata:
a) figyelemmel  kísérni  a  település  egészén vagy egy  részén a közbiztonság általános   állapotát,   a   személy-   és   vagyonbiztonság   helyzetét,   valamint ismeretlen személyek mozgását;
b) a lakókörnyezetben, a lakóházak, lakások, víkendházak, gazdasági épületek, gépjárműtároló helyek,  parkolók,  egyes  közintézmények  (például:   iskola, óvoda,   polgármesteri   hivatal,   posta,   templom   stb.)   és   a   közterületek bűncselekményektől   (például:   betörés,   lopás,   rongálás),   egyéb káreseményektől való megóvása;
c) környezetkárosítók   megfigyelése,   illegális   szemétlerakást   elkövetők kilétének megállapítása;
d) a   közlekedés   biztonságára   veszélyt   jelentő   cselekmények,   helyzetek felfedése   (például:   közlekedési   jelzőtáblák   eltulajdonítása   vagy megrongálása, gyermekeket veszélyeztető forgalmi rend stb.);
e) mezőgazdasági területeken a termény, gépek, haszonállatok megóvása;
f) a   polgári   védelmi   tevékenységgel   összefüggő   biztonsági   feladatok ellátásában való közreműködés;
g) pénzt   kézbesítő   postás   vagy   díjbeszedő   kísérése   (például: nyugdíjfizetéskor);
h) mezőgazdasági  őrökkel,   természetvédelmi  őrökkel,  hivatásos vadászokkal közös figyelőszolgálat teljesítése.
36. A   polgárőrök   közterületen,  nyilvános   helyen  és   mezőgazdasági   területen legalább   ketten   együtt,   polgárőr   vagy   a   polgárőrséget   támogató   szervek diszpécserközpontjával   vagy   ügyeletével   összeköttetési   lehetőséggel rendelkezve teljesítsenek figyelőszolgálatot.
 
Jelzőőri tevékenység
 
37.  A polgárőr  a közúti  közlekedési  balesetek,  valamint  a kiemelt   rendezvények,  katasztrófa   sújtotta   területek   helyszínén,   továbbá   az   általános   rendőrségi feladatok   ellátására   létrehozott   szerv,   más   rendvédelmi   szervek   és   az önkormányzat felkérésére a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében jogosult jelzőőri feladatok ellátására, amelynek keretében:
a) a rendőri   intézkedést   igénylő baleset  helyszínén a polgárőr  a rendőrség megérkezéséig   önállóan,   azt   követően   a   rendőrség   felkérésére   és utasításainak megfelelően folytassa jelzőőri tevékenységét;
b) a   tevékenységét   legalább   10   méterrel   a   közúti   közlekedési   baleset helyszíne előtt lássa el;
c) a   rendőri   intézkedést   igénylő   baleset   helyszínére   érkezését   követően haladéktalanul értesítse a rendőrséget a baleset jellegére, a sérültek számára,  valamint arra vonatkozóan, hogy a megítélése szerint milyen veszélyhelyzet  állt elő;
d) a bölcsőde,  az óvoda, valamint az általános és  középiskola fenntartójának értesítése   mellett   a   megyei   (fővárosi)   rendőr-főkapitánysággal   kötött együttműködési megállapodás alapján jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos   átkelésének   elősegítése   érdekében  a   bölcsődék,  az   óvodák, általános és középiskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni;
e) nappal   jelzőtárcsával,  éjszaka és korlátozott   látási  viszonyok esetén piros fényt  adó  lámpával   irányítsa a forgalmat.  Munkáját  egyértelműen  látható, illetőleg   hallható   jelzésekkel   köteles   összehangolni.   A   jelzőőrnek   és jelzéseinek   a   megállási   látótávolságból   folyamatosan   láthatóknak   kell lenniük;
f) ha   a   közúti   forgalmat   jelzőőrként   irányítja,   akkor   „Egyéb   veszély” jelzőtáblát – jelzőőrre utaló kiegészítő táblával – kell elhelyezni:
• lakott területen kívül minden esetben,
• lakott területen, ha a jelzőőr és jelzése folyamatosan és jól láthatóan nem észlelhető;
g) a   jelzőőri   feladatokat   ellátó   polgárőr   e   tevékenysége   során  láthatósági mellényt köteles viselni, amely jól látható „POLGÁRŐRSÉG” felirattal van ellátva.