III. fejezet A közterületi tevékenység ellátásának különös szabályai

2012.12.22 21:21
III. fejezet
 
A közterületi tevékenység ellátásának különös szabályai
 Eljárás helyszínbiztosítás esetén
 
38. A helyszínbiztosítás a polgárőr olyan tevékenysége, amelyet a bűncselekmények vagy   közlekedési   balesetek   helyszínén   végez   a   helyszín   őrzése,   lezárása,   a nyomok   biztosítása   érdekében,   amellyel   segíti   a   hatósági   eljárás eredményességét. A   polgárőr   ez   irányú   tevékenysége   a   nyomozó   hatóság   képviselőjének megérkezéséig   tart,   és   a   helyszín   megváltoztatásának   megakadályozására szolgál.
39. A helyszín biztosítását végző polgárőr feladatai:
a) tájékozódjon a helyszín körülményeiről, a történtekről;
b) szükség esetén azonnal értesítse a mentőket, rendőrséget, tűzoltóságot;
c) részesítse elsősegélyben azokat,  akik az esemény során megsérültek vagy megbetegedtek, illetve más ok miatt segítségre szorulnak;
d) tartsa vissza a  tulajdon elleni  szabálysértés és bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a helyszínen;
e) kérje fel az eseményt észlelőket, továbbá a tanúkat a helyszínen maradásra;
f) szólítsa fel az illetéktelen személyeket a helyszínről való távozásra;
g) határolja körül a helyszínt, gondoskodjon eredeti állapotának megőrzéséről
40. A polgárőr a helyszínre érkező rendőrt tájékoztassa arról, hogy:
a) pontosan mikor érkezett a helyszínre, és mit észlelt, milyen volt a helyszín állapota;
b) kiket talált a helyszínen;
c) milyen halaszthatatlan eljárásokat   tett,  illetve kezdeményezett  (elsősegély,  kárelhárítás);
d) a sérültet milyen forgalmi rendszámú mentő gépkocsival, hova szállították;
e) milyen nyombiztosítási munkát végzett el;
f) ki milyen változtatást tett a helyszínen, mi volt ennek az oka;
g) kik viselkedtek gyanúsan, gyanúját mire alapozza.
41. A   helyszín   átadása   után   a   polgárőr   felkérésre   működjön   közre   a helyszínbiztosítás   további   feladatainak   ellátásában.   A   polgárőr   felkérésre közreműködhet   nyomon   üldözésben   is.  Amennyiben   a   rendőr   járőr   erre   a közreműködésre  felkéri,  a  továbbiakban a nyomon üldözésben mint  hivatalos személy támogatója járhat el.
Eljárás közlekedési baleset helyszínén
 
42. Közlekedési  baleset helyszínén a polgárőrnek a helyszínbiztosítás feladatainak ellátásával   és   szabályainak   betartásával   kell   eljárnia.  A  közlekedési   baleset helyszínén a polgárőr az alábbiak szerint járjon el:
a) a baleset  észlelésekor,  ha az  láthatóan személyi  sérüléssel   járt,  értesítse a mentőket, a rendőrséget, illetve a tűzoltóságot;
b) a baleseti  helyszínelő bizottság kiérkezéséig gondoskodjon az elsődleges intézkedések   megtételéről   (elsősegélynyújtás,   sérültek   kiszabadítása, helyszínbiztosítás,   tanúk   nevének   feljegyzése,   a   forgalom   leállítása, elterelése, folyamatosságának biztosítása stb.);
c) a   segítségnyújtást   elmulasztó   személyek   gépjárműveinek   rendszámát jegyezze fel;
d) gondoskodjon a vagyonvédelemről, tűzvédelmi szabályok betartásáról;
e) gondoskodjon   a   gépjárművek   áramtalanításáról,   a   tűzoltó   készülékek készenlétbe helyezéséről;
f) veszélyes   árut   szállító   jármű   balesete   esetén   a   tűzoltóság,   rendőrség értesítését követően a veszélyhelyzetnek megfelelően maradéktalanul tartsa be a biztonsági szabályokat (mérgezés-, robbanásveszély, tűzveszély stb.).
Eljárás halálesetnél
43. A   polgárőr   a   szolgálat   közben   észlelt,   nyilvános   helyen   bekövetkezett halálesetről értesítse a rendőrséget, majd gondoskodjon a helyszín biztosításáról  mindaddig, amíg az megérkezik. Nyilvános helyen történt halálesetnél a halott letakarásáról a kegyeleti szempontokra figyelemmel gondoskodjon.
Eljárás talált tárgy esetén
44. Elhagyott   dolog   találása   esetén   a   polgárőr   azt   lehetőleg   tanúk   jelenlétében vizsgálja   át,   és   szolgáltassa   be   az   önkormányzat   jegyzőjéhez.   A beszolgáltatásról készült kétpéldányos jegyzőkönyv egyik példányát a polgárőr kérje el és őrizze meg.
45. Abban   az   esetben,   ha   a   talált   dolog,   gyanús   csomag,   lőfegyver,   gáz-   és riasztófegyver, légfegyver, ipari robbanóanyag, lőszer, pirotechnikai anyag vagy eszköz,   pszichotróp   anyag,   kábítószer,   közbiztonságra   különösen   veszélyes eszköz (illetve gyaníthatóan veszélyes csomag):
a) mozgatásuk,   átvizsgálásuk   tilos,   ezekről   értesítse   a   rendőrséget,   és kiérkezésükig őrizze a bejelentett tárgyat;
b) ha a talált dolog rendőrség által kibocsátott okmány, hatósági jelzés, ezeket  a rendőri szervekhez szolgáltassa be.
46. A  beszolgáltatásról   két   példányban   készült   jegyzőkönyv   egyik   példányát   a polgárőr kapja, azt őrizze meg.
Eljárás elhagyott robbanó-, sugárzó és mérgező anyag találása esetén
47. Elhagyott  robbanószerkezet, robbanóanyag,  sugárzó és mérgező anyag találása esetén,   vagy   ha   feltételezhető,   hogy   a   talált   csomag   ilyen   anyagot   vagy szerkezetet   tartalmaz,   a   polgárőr   értesítse   a   rendőrséget   (tűzszerészeket).  A rendőr (tűzszerész) helyszínre érkezéséig biztosítsa a helyszínt, és gondoskodjon az élet- és vagyonbiztonság megóvásáról.
Eljárás állati tetem és sérült állat találása esetén
48. Ha a polgárőr közterületen állati tetemet vagy sérült állatot talál, erről értesítse az elszállításra kijelölt szervezetet, vagy a helyi önkormányzat jegyzőjét.
Eljárás szabálysértés és bűncselekmény észlelése esetén
49. A   polgárőr   az   általa   észlelt,   vagy   a   tudomására   jutott   tulajdon   elleni  szabálysértésről,   bűncselekményről   –   ha   az   elkövető   ismert,   annak megjelölésével   –   tegyen   bejelentést   a   nyomozó   hatóságnak.   A   szándékos szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetésének helyszínén tetten ért személyt  szólítsa fel  cselekménye abbahagyására,  ha arra mód van,  akadályozza meg a cselekmény folytatását, tartsa vissza az elkövetőt, értesítse a nyomozóhatóságot,  annak   helyszínre   érkezésekor   pedig   az   elkövetőt   haladéktalanul   adja   át.  A hatóság helyszínre érkezéséig biztosítsa a helyszínt.
50. A   polgárőr   jogosult   a   tulajdon   elleni   szabálysértésen  (továbbiakban: szabálysértés),  valamint   a   bűncselekmény   elkövetésén   tetten   ért   személyt   a helyszínen visszatartani, ha
a) az   elkövetési  magatartás   szabálysértést,   illetve   bűncselekményt   valósít meg;
b) a   visszatartott   személy   maga   a   szabálysértés   vagy   bűncselekmény elkövetője;
c) a visszatartott  személyt  a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése közben érték tetten.
51. A polgárőr köteles a visszatartott személyt haladéktalanul a szabálysértésekről, a szabálysértési   eljárásról   és   a   szabálysértési   nyilvántartási   rendszerről   szóló törvény,   vagy   a   büntetőeljárásról   szóló   törvény   szerint   eljárni   jogosult hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni.
52. A bűncselekmény elkövetésén  tetten ért  személynek a hatóság megérkezéséig történő visszatartása,  az eltávozás megakadályozása szükség esetén fizikai erő alkalmazásával,  figyelemmel  a büntetőeljárásról  szóló 1999.  évi  XIX.   törvény 127.§   (3)   bekezdésre,   megfogással,   lefogással   is   történhet.   A   fizikai   erő alkalmazása  nem  fajulhat  bántalmazássá, nem  okozhat  sérülést  vagy  dologi  kárt.
53. Az  elkövetőt  nem  lehet  a helyszínről   -  az egészségügyi  ellátás  kivételével   - elvinni, a nyomozó hatóság értesítése előtt rövidebb vagy hosszabb ideig fogva tartani,  kihallgatni   stb.  Tilos  a bekövetkezett   jogsérelem miatt  a visszatartott személyt bántalmazni, vagy bármi más módon elégtételt venni. Eljárás önveszélyes állapotú személy észlelése esetén
54. Az önmaga vagy mások életét, testi épségét, vagyonát veszélyeztető állapotban lévő személyt  a polgárőr – ha erre  lehetőség van – megakadályozhatja abban, hogy kárt  vagy  sérülést  okozzon.  Öngyilkosságot  megkísérlő vagy elkövetni szándékozó   személyhez   a   polgárőr   hívjon   orvost,   értesítse   a  mentőket   és   a rendőrséget.
Eljárás rongálás észlelésekor
55. Különösen   közterületen,   nyilvános   helyen   az   önkormányzat,   a   település,   a polgárok vagyonát érintő rongálás észlelésekor a polgárőr közvetlen fellépésére akkor  kerüljön  sor,  ha  a  polgárőrök  vagy  segítőik  ténylegesen   erőfölényben vannak,   és   képesek  megakadályozni   a   további   rongálást,  megfékezni   egy esetleges agresszív, támadó magatartású személyt.
A  rongálást   többségében  felfokozott   idegállapotban  lévő agresszív,  erőszakos magatartású,   legtöbbször   ittas  vagy bódító  szer  hatása  alatt  álló  személy(ek) követi(k) el, aki(k) ebben az állapotban a rongálás megakadályozása érdekében fellépő(k) ellen fordulhat(nak).
56. A polgárőrök, amennyiben lehetőségük van a rongálókkal szembeni fellépésre:
a) szólítsák fel az elkövetőt jogsértő magatartása abbahagyására;
b) akadályozzák   meg   fizikai   erővel,   megfogással,   lefogással,   a büntetőeljárásról   szóló   1999.   évi  XIX.   törvény   127.§   (3)   bekezdésre   is figyelemmel a károkozás további folytatását;
c) értesítsék a rendőrséget;
d) az elkövetőt, elkövetőket tartsák vissza a rendőrség megérkezéséig;
e) jegyezzék fel a tanúk nevét és elérhetőségét.
57. Amennyiben nincs mód a rongálóval szembeni fellépésre, azonnal értesíteni kell a rendőrséget, a cselekményt pedig – ha erre mód van – bizonyítható módon kell dokumentálni (fénykép, videofelvétel készítése).
Közreműködés eltűnt gyermek vagy időskorú felkutatásában
58.  Eltűnt  személy  felkutatását  a  rendőrség megérkezéséig a polgárőr   (a polgárőr csoport) önállóan is megkezdheti. A rendőrség helyszínre érkezését követően a kutatásban   a   rendőrségi   kötelék   parancsnoka   által  meghatározottak   szerint működjenek közre.
Segítségnyújtás közterületen és nyilvános helyen
59.   Figyelő-jelző  és   járőrszolgálatot  teljesítő   polgárőr   járőr   nyújtson   segítséget (elsősegélyt)  a közterületen azoknak a  személyeknek,  akik betegség,  baleset, rosszullét  vagy kábítószer  hatása  miatt  magatehetetlen  állapotba  kerültek,  és orvosi  segítségre szorulnak.  A segítségre szoruló személyt  a polgárőr,  ha erre mód van,  kérdezze meg,  hogy mi   történt  vele,  milyen betegségben  szenved,  milyen   panaszai   vannak,   ha   szükséges,   és   erre   van   lehetőség,   részesítse elsősegélyben,  majd   értesítse   a  mentőket,   vagy   hívjon   orvost.  A mentőket  (orvost)   tájékoztassa a magatehetetlen  személy által  elmondottakról,   illetve a történtekről. A kábítószert használó személy rosszulléte esetén kizárólag orvos vagy mentő segíthet.
Elhagyott, üresen álló építmények ellenőrzése
60. Az elhagyott, ideiglenesen üresen álló épületek (például: üdülők, hétvégi házak,  tanyák,   ipari   létesítmények   stb.)   célpontjai   lehetnek   vagyon   elleni
bűncselekményeknek,   ezért   a   polgárőr   szolgálat   során   azokat   célszerű ellenőrizni.
61. A   polgárőr   egyedül   nem   ellenőrizhet   elhagyott   épületet,   építményt.   Az ellenőrzéskor   fokozott   elővigyázatosságot   tanúsítsanak,   a   járőr   tagjai tevékenységük   során   semmikor   sem   téveszthetik   egymást   szem   elől. Amennyiben a kapu, bejárat zárva van, a létesítmény területére a polgárőr nem léphet be, ha azonban erre lehetősége van, kívülről győződjön meg arról, hogy nem láthatók-e behatolásra, dolgok eltulajdonítására utaló jelek (például: betört  ablak, felfeszített ajtó, lábnyomok vagy mászási nyomok stb.). Bűncselekmény elkövetésének  gyanúja   esetén  a  polgárőr   értesítse   a   rendőrséget,   a  nyomozó hatóság kiérkezéséig biztosítsa a helyszínt.
62. Amennyiben   az   épületben   idegen   személyt   talál   a   polgárőr   járőr,   de bűncselekményre utaló körülményt nem észlelnek, és a tettenérés feltételei nem állnak fenn, a személyt nem tarthatja vissza.
Parkoló gépjárművek ellenőrzése
63. A   polgárőrök   egyik   fontos   bűnmegelőzési   feladata   a   gépjárműlopások, gépjárműfeltörések  megelőzése.  A  polgárőr   a   gépjárműbe   való   betekintéssel győződjön  meg   arról,   hogy   nem  hagytak-e   az   utastérben   olyan   tárgyakat (például:   táskát,  egyéb értékes dolgokat),  amelyek bűncselekmény elkövetését eredményezhetik, a gépjármű feltöréséhez vezethetnek.
64. Amennyiben   a   polgárőr   veszélyhelyzetet   észlel,   a   szélvédőn   helyezzen   el   a gépjárműfeltörések   veszélyeire   figyelmeztető   tájékoztatót   (prospektust, szórólapot), és észlelését jegyezze fel.
65. A   parkoló   gépjárművek   zártságának   megállapítását   az   ajtókilincsek megfogásával, a nyitás próbálgatásával nem szabad ellenőrizni.
Ha a polgárőr  a gépjárműbe betekintéskor  azt  észleli,  hogy az ajtózár  nyitott állapotban   van,   hívjon   oda   egy   vagy   két   külső,   együttműködésre   hajlandó személyt, és előttük, mint tanúk előtt, az ajtók kinyithatók és bezárhatók.
A lezárás előtt a polgárőr a gépkocsi műszerfalára helyezzen el egy feljegyzést a történtekről és a polgárőrség elérhetőségéről további információk igénylésének esetére. A  tanúk nevét,   lakcímét  és  elérhetőségét   jegyezze   fel,  de   ezt  a   lezárt  kocsi tulajdonosával nem közölheti.
66. Abban   az   esetben,   ha   az   autóriasztó   a   polgárőr   eljárása   során  megszólal,  maradjon   a   helyszínen,   várja   meg   a   tulajdonost,   és   közölje   vele   a körülményeket.   Azokon   a   helyeken,   ahol   lehetséges   (például: bevásárlóközpontok, szórakozóhelyek stb.), értesíteni kell a tulajdonost az adott objektum belső kommunikációs rendszerének használatával.
67. Körözött gépjármű találása esetén a polgárőr a rendőrséget azonnal értesítse. A rendőrség ügyeletét fel kell kérni a rendszám, a gépjármű típusa és színe alapján a körözési ellenőrzésre, és ha valóban körözés alatt áll a gépjármű, a helyszínen meg kell várni a rendőr járőr kiérkezését.
Eljárás közveszéllyel fenyegető bejelentés esetén
68. A polgárőr vagy a polgárőr egyesület telefonjára érkező bármilyen közveszéllyel (robbantás,   mérgezés,   tűzokozás,   közlekedési   baleset   okozása   stb.)   való fenyegetés bejelentése esetén a polgárőr törekedjen a fenyegető személy minél hosszabb ideig tartó beszéltetésére,  amelynek során a  lehető legrészletesebben tisztázza   a   fenyegetés   lényegét,   az   elkövetés   tervezett   helyét   és   időpontját, valamint  módját  és  indokát   is.  A beszélgetést  ne szakítsa meg,  a beszélgetés után a telefonkagylót ne tegye a készülékre vissza, és a vonalat se szakítsa meg más módon.
69. A polgárőr a fenyegető tartalmú bejelentés fogadásakor:
a) őrizze meg nyugalmát, viselkedjen higgadtan;
b) törekedjen   a   bejelentés   minél   pontosabb,   részletes   megjegyzésére (feljegyzésére),   kapcsolja   be   a   hangrögzítő   berendezést,   ha   rendelkezik ilyennel;
c) tegyen   fel   kérdéseket   a   bejelentőnek,   rosszul   hallásra   hivatkozva ismételtesse meg vele közléseit, minél hosszabb ideig beszéltesse;
d) a beszélgetéssel párhuzamosan figyelje meg a háttérből hallható zajokat, a bejelentő beszédének jellegzetességeit.
70. A   polgárőrség   a   rendőrség   felkérésére   működjön   közre   a   közveszéllyel  fenyegetett helyszín lezárásában, biztosításában.