IV. fejezet A polgárőri szolgálat kiegészítő feladatai ellátásának szabályai

2012.12.22 21:26
IV. fejezet
 
 A polgárőri szolgálat kiegészítő feladatai ellátásának szabályai
 
Eljárás katasztrófahelyzet, továbbá tűz, árvíz, közművek meghibásodása esetén
 
71. Katasztrófa  helyszínén   a   rendvédelmi   szervek   (mentőegységek)  megérkezése előtt  a polgárőr  működjön közre az adott  helyzetben megteremthető  rend és közbiztonság   fenntartásában,   illetőleg   ennek   helyreállításában,   a   helyszínre érkező   különböző   mentőegységek   zavartalan   munkájának   biztosításában. 
Működjön közre a forgalom lezárásában, illetve elterelésében,  továbbá az élet- és  vagyonmentésben.  A katasztrófavédelem  szervezési   feladatait   a  2.   számú függelék szerint kell végrehajtani.
72. Tűz észlelése esetén a polgárőr  a  szabályzat  18.  b)  pontjában meghatározott  értesítési feladatának teljesítésekor a bejelentésében adja meg:
a)  a tűz észlelésének pontos helyét, időpontját;
b)  milyen anyag ég;
c)  mi van veszélyeztetve;
d)  emberélet van-e veszélyben;
e)  nevét, lakcímét, elérhetőségét, a bejelentésre használt telefon hívószámát.
73. A polgárőr a tűzoltóság kiérkezéséig a lehetőségek szerint köteles:
a) megkezdeni az élet- és vagyonmentést, és a tűzoltást;
b) megakadályozni a tűz továbbterjedését;
c) kinyitni   a   tűzoltóság   fogadása   érdekében   a   létesítmény   kerítésének, bejáratának kapuit,  közreműködni  a  tűzoltást,  mentést  akadályozó dolgok eltávolításában;
d) megakadályozni,   hogy   az   élet-   és   vagyonmentéssel,   a   tűzoltással kapcsolatos   intézkedések   alatt   illetéktelen   személy(ek)   a   létesítménybe,  valamint a lezárt területre bejussanak;
e) értesíteni a létesítmény tulajdonosát, használóját, amennyiben az nincs a tűz helyszínén;
f) eleget tenni az oltás és a kárelhárítás vezetője utasításainak.
74. Árvízveszély vagy bekövetkezett árvíz esetén a polgárőr közreműködhet:
–  a védekezési, veszélyelhárítási és kárfelszámolási feladatok ellátásában;
–  az óvintézkedések betartásának ellenőrzésében;
–  az élet- és vagyonmentési munkálatokban;
–  a kiürített, lezárt területek őrzésében;
–  a vagyontárgyak védelmében.
75.  Víz-,  gáz- és villanyvezeték,  egyéb veszélyes anyagot   továbbító vezeték,  ezek műtárgyai,   továbbá   közúti,   vasúti   irányítási,   vízi   közlekedési   biztonsági  berendezések közveszéllyel fenyegető hibája, megrongálódása esetén a polgárőr haladéktalanul  értesítse az üzemeltető szervezetet,   illetve az  illetékes   jegyzőt. 
Szükség esetén működjön közre a terület lezárásában, őrzésében.
76. A polgárőr közművek meghibásodása esetén:
a) tájékozódjon arról, nincs-e vagy kerülhet-e valaki közvetlen életveszélybe;
b) fordítson   kiemelt   figyelmet   víz-   vagy   gázömlés   esetén   különösen   a pincékre, szuterénekre, alagsori helyiségekre;
c) zárja vagy zárassa el a veszélyeztetett épületekben a főcsapokat (gáz, víz), kapcsolja vagy kapcsoltassa ki az elektromos áram főkapcsolóit;
d) haladéktalanul értesítse a bekövetkezett rendkívüli eseményről a közüzemi szolgáltató   ügyeletét,   és   amennyiben   a   meghibásodás   jellege,   a veszélyeztetett   terület   nagysága,   az   élet-   és   vagyonmentés   indokolja,   a rendőrséget, a mentőket és a tűzoltóságot is;
e) kezdje  meg  az   élet-   és  vagyonmentést,   amennyiben   a  veszély nagysága indokolja;
f) ellenőrizze   a   veszély   jellegének   megfelelő   biztonsági   rendszabályok betartását,  figyelmeztesse a  tilalmakat  megsérteni  szándékozókat (például: gázömlés esetén robbanó- és villamos motorok beindítása, dohányzás, nyílt  láng használata szigorúan tilos!);
g) jelölje ki gázömlés esetén a személyek széllel szembeni menekítési irányát;
h) kezdeményezze a rendőr helyszínre érkezése előtt a veszélyeztetett  terület körbezárását;
i) intézkedjen szükség esetén a gyalogos- és gépjárműforgalom eltereléséről;
j) működjön közre a  rendőrség  felkérésére  a  terület  zárásában,  a  forgalom terelésében, a rend fenntartásában.
 
Rendezvények helyszínének biztosítása
 
77. A   polgárőr   a   különböző   önkormányzati,   egyházi,   kulturális,   sport-   stb. rendezvények   helyszínének   biztosításában   a   rendőrség,   vagy   a   rendezvény szervezőjének   felkérésére   vesz   részt.   A   rendezvénybiztosítási   feladatok végrehajtásának   keretében   személyek,   illetve   forgalom   elől   lezárt   területet őrizhet,   a   forgalom   irányításában,   a   parkolás   rendjének   fenntartásában,   a rendezvényre   beléptetést   végző   személyek   tevékenységének   biztosításában közreműködhet,  a  rendőrség,  vagy a  rendezésért   felelős   személy  intézkedése alapján a zárt területen vagy helyen tartott rendezvényre belépő személyeket  a testi   sérülés   okozására   alkalmas   tárgyak   bevitelének   megakadályozása érdekében azok bevitelének tilalmára figyelmeztethet.
78. Ha   a   polgárőr   az   általa   biztosított   rendezvényen   annak   céljával   össze   nem egyeztethető magatartást, tevékenységet észlel, akkor arról köteles a rendezvény szervezéséért felelős személyt haladéktalanul tájékoztatni. Közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által továbbított felvételek megfigyelése
79. A polgárőr a közterületen közbiztonsági,  bűnmegelőzési,  valamint bűnüldözési célból   elhelyezett   képfelvevő   által   továbbított   felvételek   megfigyelését   a telepített rendszer üzemeltetőjével kötött együttműködési megállapodás alapján végezheti. A tevékenység végzése során a polgárőrnek figyelemmel kell lennie az   információs   önrendelkezési   jogról   és   az   információszabadságról   szóló törvényben meghatározott adatvédelmi szabályokra.
   
Eljárás környezet- és természetkárosító tevékenység észlelésekor
 
80. A polgárőrök mérjék  fel  a  területükön a környezet-,   illetve  természetkárosító veszélyforrásokat, azokat küldjék meg a környezetvédelmi felügyelőségeknek, a nemzeti   parkoknak   vagy   az   önkormányzatoknak.   Szolgálatellátásuk   során rendszeresen ellenőrizzék a veszélyforrásokat,  és amennyiben bekövetkezik a környezet,  illetve természet károsodása,  azt haladéktalanul  jelezzék ugyanezen szerveknek.
81. Ha a polgárőr  a szolgálata ellátása közben  illegális hulladéklerakást  észlel,  az illetékes   hatóság   értesítésével   egy   időben   kísérelje   meg   a   tevékenység megakadályozását. A végzett tevékenységről,  annak hatásáról a rendelkezésére álló eszközökkel  készítsen  fényképet,  videofelvételt,  amelyet  az egyéb  tárgyi  bizonyítékokkal együtt adjon át a környezetvédelmi felügyelőségnek, a nemzeti parknak, vagy a rendőrségnek.
 
Körözési tevékenységben való részvétel
 
82. A  polgárőrség   –   az   együttműködési  megállapodásban   rögzítettek   alapján   – közreműködhet   körözött   személyek,   körözött   gépjárművek   és  más   tárgyak felkutatatásában,   azonosításában,   valamint   holttestek   személyazonosságának megállapításában.  Ha   a   polgárőr   olyan   személyről,   gépjárműről,   vagy  más tárgyról szerez tudomást, akivel vagy amellyel kapcsolatban körözést rendeltek el, köteles erről  az általános rendőrségi  feladatok ellátására létrehozott szervet  haladéktalanul értesíteni.
83. Az adatot  igénylő polgárőr egyesület  számára az Országos Polgárőr Szövetség biztosítja   a   körözött   személyek,   körözött   gépjárművek,   vagy   egyéb   tárgyak,  valamint   az   azonosítandó   holttestek   aktuális   listájának   elektronikus elérhetőségét.
84. Az   Országos   Polgárőr   Szövetség   Gépjármű   Felderítő   Tagozata   szervezi, koordinálja   a   tagszervezetek   körözött   gépjárművek   felderítésére,   valamint   a közlekedésbiztonság   javítására   irányuló   tevékenységét,   továbbá   segíti   a működési és technikai feltételek javítását. 
85. A polgárőr – az együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján, a szakmai felkészítést  követően – az általános rendőrségi  feladatok ellátására  létrehozott szerv   vagy   a   települési   önkormányzat   (a   továbbiakban:   üzemeltető)   által  közterületen   közbiztonsági,   valamint   bűnmegelőzési   és   bűnüldözési   célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében közreműködhet. 
86. Gépjárművek leírásánál  azokat a jellemzőket kell feljegyezni,  amelyek alapján az   azonosítás   lehetséges   (rendszáma,   típusa,   színe,   ajtók   száma,   díszítése,  szembetűnő ismertetőjegyek stb.). 
87. A polgárőr  a személy-  vagy  tárgyleírást  az észlelést  követő  legrövidebb  időn belül készítse el.