Közösségi pályázatok civil szervezeteknek

2016.06.27 21:14

A GENERALI a Biztonságért Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően, alapítványi céljai elérése érdekében pályázatokat ír ki a 2016-os évre az alábbiakban részletezett témakörökben. A pályázatokra az adott pályázati témáknál megjelölt, Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek.

 

1. Általános tudnivalók

A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően, alapítványi céljai elérése érdekében pályázatokat ír ki a 2016-os évre az alábbiakban részletezett témakörökben. A pályázatokra az adott pályázati témáknál megjelölt, Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek.

Alapítványunk olyan pályázók számára kíván pénzbeli támogatást nyújtani, akik pályázatuk alapján tevékenységükkel elköteleződést vállalnak a Generali a Biztonságért Alapítvány céljaival és küldetésével.


A pályázatok benyújtásának ideje: 2016. február 22. - október 31. között.

A pályázatok megvalósításának határideje: 2017. június 30.


Az önerő biztosítását előnyként értékeli az alapítvány. A pályázathoz részletes programleírást és tételes költségvetést szükséges benyújtani, a megvalósítandó tevékenység tervezett ütemezésével együtt.

Az alapítvány a nyertes pályázók részére pénzbeli támogatást nyújt támogatási szerződés keretében, melyben rögzítésre kerülnek a nyertes pályázók vállalásai. Az együttműködés ideje alatt elvárás, hogy a nyertes pályázók az általuk tett vállalásokat megvalósítsák, támogatóként az alapítványt méltó módon megjelenítsék, illetve a Generali a Biztonságért Alapítvány logója a honlapjukon, illetve a támogatott rendezvényen megjelenjen.

A támogatási szerződésben vállaltak megvalósulásáról a támogatott szervezet köteles írásos, fotókkal is dokumentált beszámolót küldeni az alapítvány részére. Ennek hiánya, vagy a vállalások megvalósulásának az elmaradása esetén a támogatás visszakövetelhető.

A pályázatot a pályázók az alapítvány weboldalán megtalálható online pályázati adatlapon nyújthatják be.

A jelen pályázati felhívásban foglalt feltételektől a Generali a Biztonságért Alapítvány kuratóriuma indokolt esetben, a pályázat megvalósításához szükséges mértékben eltérést engedhet a pályázó előnyére.


2. Pályázati témakörök:

  • I. témakör: Gyógyító és szociális tevékenység, sürgősségi betegellátás, elsősegélynyújtás és mentési tevékenység
  • II. témakör: Közlekedésbiztonság, baleset-megelőzés, kármegelőzés
  • III. témakör: Egészséges életmódra nevelés, betegség-megelőzés, diák- és szabadidősport

(A fenti témakörökön belül támogatható tevékenységek és aktivitások részleteit lásd lentebb.)

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a meghirdetett témakörök és azon belül az egyes témák költségkeretei meghatározottak és korlátozottak. Amennyiben a beérkezett pályázatok alapján az odaítélt támogatások elérték az adott témakörre az alapítvány által felhasználásra szánt összegkeretet, úgy az adott témában vagy témakörben a pályázati lehetőség a 2016. évre vonatkozóan lezárul. Erről az alapítvány az alapitvany.generali.hu honlapon ad tájékoztatást.


I. pályázati témakör

Gyógyító és szociális tevékenység támogatása, sürgősségi betegellátás, mentési tevékenység, elsősegély-nyújtási ismeretek terjesztése a lakosság körében

A pályázat tárgya

A pályázat tárgya a gyógyító, szociális és mentési tevékenységet végző szervezetek mindennapi munkáját segítő tevékenység, amely vonatkozhat a betegellátás színvonalát javító műszerek, egészségügyi eszközök beszerzésére, tárgyi feltételek és közérzetet javító programok biztosítására, illetve a munkavégzéshez szükséges munkafelszerelések beszerzésére. A pályázat tárgyát képezi továbbá az elsősegélynyújtás oktatása és terjesztése a lakosság körében, e témában kiadványok készítése, oktatások tartása. Ezen eseményeken fontos az elméleti és gyakorlati oktatás biztosítása, többek között az életmentési alapfogalmak, az elsősegély-nyújtási ismeretek, illetve a háztartásban és iskolában előforduló balesetek és azok megelőzésére vonatkozó tudnivalók megosztása.

A pályázat célja

A Generali a Biztonságért Alapítvány a gyógyítás és a betegellátás színvonalának javulását kívánja elősegíteni, mivel meggyőződése, hogy a betegellátási és életmentési feladatok elvégzéséhez magas színvonalú tárgyi és szakmai feltételekre van szükség. Alapítványunk fontosnak tartja továbbá az odafigyelést a betegek testi-lelki jólétére, valamint a gyógyulás optimális körülményeire. Az alapítvány meggyőződése, hogy az elsősegélynyújtás a hétköznapi jártasságok egyike kell, hogy legyen. A lakosság jelenleg elenyésző számban, az iskoláskorú gyermekek pedig egyáltalán nem rendelkeznek megfelelő baleset-megelőzési, illetve elsősegély-nyújtási ismeretekkel. Ezért a Generali a Biztonságért Alapítvány támogat minden olyan kezdeményezést, mely ezen célok elérését szolgálja, hosszútávon hozzájárulva a környezetünkben előforduló balesetek számának csökkenéséhez.

A pályázók köre

Civil szervezetek, közigazgatási szervezetek, oktatási intézmények.


II. pályázati témakör

Közlekedésbiztonság, baleset-megelőzés és kármegelőzés, valamint a közrend, közbiztonság és vagyonbiztonság védelme

A pályázat tárgya

A pályázat tárgya a közlekedésbiztonsági módszerek, ismeretek, technológiák terjesztése, a baleset-megelőzési szemléletformálás, illetve a vagyontárgyakban és a környezeti értékekben bekövetkezett károsodás esetén alkalmazható kárenyhítési és kármegelőzési módszerek ismertetése, elterjedésük elősegítése. A pályázat tárgya továbbá a fenti témákhoz kapcsolódó, elsősorban iskoláskorú gyermekek számára megrendezésre kerülő közlekedésbiztonsági vetélkedők, elméleti és gyakorlati oktatások szervezése. A megvalósítás kiadványok, oktatások, rendezvények és eszközök terjesztésével, népszerűsítésével is történhet.

A pályázat célja

Közös célunk, hogy a közlekedési baleseti sérülések és halálesetek száma csökkenjen. Ennek érdekében a fenntartható közlekedés elveit szem előtt tartva a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatja a közlekedésbiztonság fejlődését elősegítő projekteket. A biztonságos közlekedésre nevelést már gyermekkorban el kell kezdeni, az ilyen kezdeményezések támogatása a pályázat egyik fő célja. Környezetünk értékeinek és közösségi tereink biztonságának megóvása ugyancsak mindennapi feladatunk, azok megőrzése és az erre történő figyelemfelhívás társadalmi ügy. Ezért a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatja azon szervezetek kezdeményezéseit, melyek a megjelölt célokat szolgálják.

A pályázók köre

Oktatási intézmények, civil szervezetek, közigazgatási intézmények, önkormányzatok.


III. pályázati témakör

Egészséges életmódra nevelés, betegség-megelőzés, diák- és szabadidősport

A pályázat tárgya

A pályázat tárgya a gyermek, felnőtt és ifjúsági szabadidősport népszerűsítését szolgáló rendezvények, valamint az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra, betegség-megelőzésre nevelő programok, rendezvények, oktatások megvalósulásának támogatása. A szabadidős rendezvények, programok köréhez tartoznak a település szintű, regionális vagy országos rendezvények, a tömegsport, az egészséges életmód témájához kapcsolódó szakmai konferenciák, gyermekbarát kupák. A támogatás kapcsolódhat egyszeri, illetve hosszabb, de legfeljebb 2017. június 30-ig tartó eseményhez.

A pályázat célja

Alapítványunk egyik célkitűzése, hogy a lakosság körében az egészséges életmód és táplálkozás, valamint a rendszeres testmozgás iránti igényt felkeltse, ami hosszútávon hozzájárulhat a lakosság kedvező egészségi állapotához. A Generali a Biztonságért Alapítvány ezért támogatásban kívánja részesíteni azon sportegyesületeket és szabadidősport-tevékenységet szervező társaságokat, melyek minél széles körben igénybe vehető testedzési lehetőséget biztosítsanak a sportolni, mozogni vágyók számára nyilvános sportrendezvények megszervezése, lebonyolítása és népszerűsítés útján. Alapítványunk emellett támogatja az egészséges életmódra, helyes táplálkozásra nevelő programokat és ezek terjesztését a lakosság körében.

A pályázók köre

Sportegyesületek, szabadidő és tömegsport szervezetek, civil szervezetek.


3. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázó lehet az egyes pályázati témáknál felsorolt, Magyarországon nyilvántartott szervezet, intézmény.

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

  • kitöltött Pályázati adatlap
  • kitöltött Összeférhetetlenségi nyilatkozat
  • a pályázó létesítő okirata (pl. alapítói okirat, társasági szerződés, stb.), valamint a pályázó nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum (pl. cégkivonat, de annak közjegyzői hitelesítése nem szükséges)
  • a pályázó rövid bemutatása (max. 1 oldal)
  • a támogatásra jelölt program bemutatása (max. 1 oldal)
  • költségvetés részletezése (max. 1 oldal)

A megpályázott téma megvalósítására az alapítványtól kért támogatási összeget a pályázó jelöli meg.


4. A pályázat benyújtásának módja

Elektonikusan az online adatlap kitöltésével és a pályázathoz szükséges dokumentumok feltöltésével lehetséges.

Online pályázati adatlap >>


5. A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat benyújtása 2016. február 22-től 2016. október 31-ig folyamatos.


6. A pályázat elbírálásának módja

A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el szükség esetén külső szakértő bevonásával, és ennek során választja ki a nyertes pályázókat.


7. A pályázat elbírálásának határideje

A pályázat beérkezésétől számított 3 héten belül. A döntésről a pályázót e-mail-ben értesíti a Generali a Biztonságért Alapítvány.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Generali a Biztonságért Alapítványnak a fenti pályázati témákra szánt költségkerete korlátozott. Az alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik pályázatot bármikor, indokolás nélkül elutasítsa, ideértve azt az esetet is, ha egyébként a pályázati anyag a kiírásnak minden tekintetben megfelel. Az elutasítással szemben felülvizsgálatot, jogorvoslatot az alapítvány nem biztosít. Az alapítvány továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a támogatást a pályázó által igényelt összegtől eltérő mértékben állapítsa meg. A pályázó a fentieket a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja.


8. A támogatás módja

A nyertes pályázók részére a pénzbeni támogatást az alapítvány támogatási szerződés útján biztosítja.


9. További információ

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: alapitvany.hu@generali.com


Linkek:

Online pályázati adatlap
Részletes pályázati felhívás
Összeférhetetlenségi nyilatkozat


Budapest, 2016. február 15.

Generali a Biztonságért Alapítvány