V. fejezet A polgárőr szolgálat ellátása

2012.12.22 21:29
V. fejezet
 
A polgárőr szolgálat ellátása
Feladatok a szolgálat megkezdése előtt
 
88. A polgárőr a szolgálat megkezdése előtt győződjön meg a szolgálat ellátásához szükséges   felszerelésének   meglétéről,   formaruhája   rendezettségéről   és   az eszközök működőképességéről.
89.  A polgárőr  gépjármű  igénybevétele előtt  ellenőrizze annak üzemképességét,  a kormány,   a   fékrendszer,   az   irányjelző   és   a   világítóberendezések működőképességét   és   a   KRESZ-nek   megfelelő   felszereltségét,   állapotát, továbbá a polgárőri jelleget tükröző jelzések meglétét, épségét, láthatóságát. 
90. A polgárőr  a szolgálat  megkezdése előtt  az együttműködési  megállapodásban meghatározott módon tájékozódjon arról, hogy az egyesület működési területén milyen események  történtek,  milyen feladatokat  oldottak meg,  szolgálati   ideje alatt mire fordítson kiemelt figyelmet.
91. Azoknál   a   polgárőr   egyesületeknél,   ahol   állandó  ügyeleti  szolgálat   vagy szolgálatszervező   működik,   célszerű   rendezett   formában   gyűjteni   és   a szolgálatba   lépő   polgárőrnek   átadni   a   közbiztonsággal   kapcsolatos információkat, szolgálati tapasztalatokat. A  feltételek  megléte   esetén  a  polgárőr   egyesület  kijelölt   tagja   a   szolgálatba lépők számára tájékoztatást (eligazítást) is tarthat. 
92.  Ahol  nincs állandó  ügyeleti  szolgálat,  a szolgálatvezénylés  alapján beszámoló füzetet  kell  vezetni.  A beszámoló füzetbe a szolgálatból   bevonuló polgárőrök rögzítsék a  szolgálat   során  szerzett   tapasztalataikat,  észrevételeiket,  az egyes  eseményeket és az azokkal kapcsolatos eljárásokat.
93. A szolgálatba lépést megelőző tájékoztató, eligazítás tartalmazza:
a) szolgálatuk kezdetének és befejezésének időpontját;
b) a   település   közbiztonsági   és   közlekedésbiztonsági   helyzetének   időszerű jellemzőit;
c) a   rendőrségtől   kapott   legutóbbi   felkéréseket   (például:   személy-   és tárgykörözések, eltűnt személyek);
d) milyen útvonalon, melyik irányokba járőrözzenek a szolgálat során;
e) mire   fordítsanak   kiemelt   figyelmet   (például:   üresen   álló   hétvégi   házak, idegenforgalmi központi helyek, autóparkolók stb.);
f) milyen   berendezési,   felszerelési,   jelzőtárgyak   meglétét   és   épségét ellenőrizzék   a   járőrözés   során   (például:   közvilágítás,   közlekedési jelzőtáblák, parkok, játszóterek felszerelései stb.);
g) milyen polgárőr csoportok vannak szolgálatban még a közelükben;
h) kivel, hogyan tartsanak kapcsolatot.
Közös szolgálat ellátása
94. Amennyiben a polgárőr   rendőrrel,  az önkormányzat  közterület-felügyelőjével, természetvédelmi   őrrel   stb.   teljesít   közös   szolgálatot,   részt   kell   vennie   a szolgálatot megelőző közös eligazításon. A polgárőrnek az eligazításon úgy kell megjelennie, hogy az eligazítás befejezését követően azonnal meg tudja kezdeni  a közös szolgálatot. Az eligazításon elhangzott legfontosobb tudnivalókat a polgárőr jegyezze fel a jegyzetfüzetébe,  szükség esetén pedig saját   feladatára vonatkozóan  tegyen fel kérdéseket.
95. A   polgárőr   szolgálat   megkezdését,   befejezését   az   együttműködési megállapodásban   foglaltak   szerint   jelenteni   kell   a   rendőrség   ügyeleti szolgálatára. 
96.  Közös szolgálat  esetén a polgárőr járőr – az együttműködési  megállapodásban foglaltak alapján – a rendvédelmi  szervek tulajdonát  képező eszközök közül a rendvédelmi szerv járőrvezetőjének hozzájárulása, utasítása alapján kezelheti:
a)   a tárgykörözést segítő elektronikai berendezést;
b. a világítóeszközt;
c)   a kép- és hangrögzítő berendezést. 
97.  Rendőrrel teljesített közös szolgálat esetén a polgárőrség gépjárművét polgárőr vezesse, a rendőr járőr egy tagja a járőrvezető. A rendőrségi gépjárműben – ha a rendőr járőr két- vagy  többfős – a polgárőr a hátsó ülésen foglaljon helyet.  A rendőrrel   teljesített   közös   szolgálat   alkalmával   a   polgárőr   járőr   a   szolgálat ellátása közben tartsa be a rendőrnek a szolgálatra vonatkozó utasításait. 
98. Az   önkormányzat   közterület-felügyelőjével,   természetvédelmi   őrrel   stb. teljesített  közös szolgálat  alkalmával  a polgárőr  járőr alárendeltségi  viszonyba nem kerül, a szolgálat ellátása közben a járőrtevékenység területére vonatkozó esetleges speciális szabályokat azonban be kell tartania.
A polgárőr felszerelése
99.  A polgárőrnek szolgálatban az alábbi felszerelési tárgyakat kell magánál tartani:
a)   személyazonosító   igazolvány   vagy   a   személyazonosság   igazolására alkalmas más igazolvány (útlevél, jogosítvány) és polgárőr-igazolvány;
b)  jegyzetfüzet és íróeszköz;
c)   értesítésre,   bejelentésre   vagy   folyamatos   összeköttetésre   alkalmas hírközlő eszköz (például: mobiltelefon, EDR rádió, URH rádiókészülék, ha  van   telepítve   a  működési   területen  nyilvános   telefon,   akkor   annak használatához szükséges telefonkártya, esetleg pénzérme); 
d)  polgárőr   formaruha,  éjszaka,   vagy   rossz   látási   viszonyok   között végrehajtott   szolgálat,   továbbá   a   jelzőőri   tevékenység   végzése   során láthatósági mellény. 
100.   A   polgárőr   felszereléséhez   saját   elhatározásából,   vagy   az   eligazításon elhangzott felkérés alapján még az alábbiak tartozhatnak:
a)   elemlámpa vagy kézi reflektor;
b)  távcső és/vagy éjjellátó eszköz;
c)   képrögzítő eszköz (fényképezőgép vagy videokamera);
d)  GPS készülék, térkép, vázlat;
e)   tárgy- és személyi körözést segítő elektronikai berendezés;
f)   gázspray,   amelynek   típusa  megegyezik   a   rendőrségnél   rendszeresített típussal;
g)  jelzőtárcsa, piros fényt adó lámpa;
h)  kiképzett, vizsgáztatott kutya.
Őrző-védő kutya alkalmazása
101.  Az  őrző-védő kutya személlyel  szemben kizárólag  jogos védelmi  helyzetben vagy   végszükség   esetén   alkalmazható.   A   polgárőr  az   őrző-védő   kutya alkalmazása  során  megsérült   személynek   –   amint   ez   lehetséges   –   köteles segítséget  nyújtani,  szükség esetén pedig gondoskodni  arról,  hogy a sérültet  orvos elláthassa.
102.  Az   alkalmazott   kutyának  meg   kell   felelnie   a   személy-   és   vagyonvédelmi,  valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.  törvény 27. § (5) bekezdésében foglaltaknak.
A polgárőrség gépjárművein feliratok, emblémák, címerek, figyelmeztető jelzést adó készülék elhelyezésének rendje
103. A   polgárőr   szervezetek   által   szolgálatra   használt   gépjárművein   a polgárőrséghez   tartozást   szimbolizáló   jelölések   az   alábbiak   szerint helyezhetők el: 
a)   a gépjármű oldalán  (az ajtók középmagasságában)  „POLGÁRŐRSÉG" felirat   (matrica,   mágneses   tábla   vagy   festés),   illetve   a   szervezet székhelyének megjelölése;
b)  a gépjármű jobb és bal oldali első ajtaján vagy a motorháztetőn az OPSZ vagy a település címere helyezhető el;
c)   a gépjármű tetején keresztben „POLGÁRŐRSÉG" feliratú, folyamatosan fehér fényt adó lámpatest (fényhíd);
  1. A fényvisszaverődést segítő eszközök vagy öntapadós matricák.
104.  A   szolgálat   ellátása   során   a   gépjárművön   mobil   (mágneses   talpú), figyelmeztető jelzést adó készülék (sárga villogó) működtethető. A készülék a magántulajdonban  lévő,  de polgárőr   szolgálatra  használt  gépjárművökön  is működtethető   a   szolgálat   időtartama   alatt   indokolt   esetben.   Minden készülékhez külön-külön indítási naplót kell vezetni. A készülék elhelyezése és  működtetése   során   be   kell   tartani   a  megkülönböztető   és   figyelmeztető jelzést   adó   készülékek   felszerelésének   és  használatának   szabályairól   szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 9. és 12. §-ainak előírásait.
105.  A polgárőr  egyesület  üzemeltetésében  lévő gépjárművel   történő közterületi szolgálat  ellátása során a polgárőr  köteles az OPSZ Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat   előírásai   szerint   menetlevelet   vezetni.   A   menetlevélből egyértelműen   megállapítható   kell   legyen   a   polgárőri   szolgálat   útvonala (körzete),  a szolgálat  kezdő és befejező  időpontja,  valamint  a figyelmeztető jelzést   adó   készülék   működtetésének   oka,   helyszíne   és   időtartama.   A menetlevél vezetését helyettesítheti a gépjárműbe beszerelt GPS nyomkövető készülék   által   rögzített   pontos   útvonal   és   időtartam   szerinti   nyomtatott  formája.   Ebben   az   esetben   is   kötelező   a  menetlevél   egyszerű   vezetése, amelyhez   a   GPS-dokumentumnak   az   egyesület   vezetője   által   hitelesített példányát csatolni szükséges.
106.  A polgárőrségi gépjárműveken tilos elhelyezni:
a)   mobil vagy rögzített megkülönböztető jelzést adó készüléket (villogó kék fényt vagy kék-piros fényt és szirénát);
b)  villogó piros fényjelzést.
107.  Kivételt  képeznek a 106.  pontban meghatározottak alól  azok a gépjárművek,  amelyek   eredetileg   is   rendelkeznek  megkülönböztető   jelzés,   illetve   egyéb jelzés használatára  szóló engedéllyel.   Ilyenek  lehetnek például  az önkéntes tűzoltó,   a   vérszállító,   a   speciális   hegyi-,   katasztrófavédelmi   mentő,   stb.  járművek.
Képrögzítés közterületen, nyilvános helyen
108.  A bűnmegelőzés  érdekében a polgárőr   szolgálatban alkalmazott  képrögzítés során be kell tartani az erre vonatkozó adatvédelmi szabályokat. A képrögzítő berendezések (fényképezőgép,  videokamera) használata során a polgárőrnek be kell   tartania a személyes  adatok védelméhez  fűződő  jogokat,  az érintett  személyiségi jogait.
109.  A bűnmegelőzés érdekében történő képrögzítés alkalmazásának szabályai:
a)  közterületen, nyilvános helyen bárki korlátozás nélkül fényképezhet;
b)  nem  sért   jogszabályt   a   tárgyakról   (például:   elhagyott   vagy   közlekedő gépkocsi,  hulladéklerakó,  megrongált  eszköz stb.),  utcarészletről,  az ott közlekedő   tömegről,   rendezvény   közönségéről,   annak   mozgásáról, tevékenységéről készített felvétel;
c)  a   képmás   jellegű   felvételeket   az   érintettek   hozzájárulása   nélkül nyilvánosságra   hozni   nem   szabad   (például:   nem   mutathatók   meg családtagoknak, barátoknak, nem közölhetők a médiában); 
d)  a polgárőr  által  személyről  készített  képfelvételek az adott  eseményhez kapcsolódóan   csak   az   eljárásra   jogosult   hatóságnak,   annak   kifejezett kérésére adhatók át.  A képfelvétel  bizonyítékként  való  felhasználása  is nyilvánosságra hozásnak minősül, de ez már a hatóság jogköre.
110.  A polgárőrök által készített azon felvételeket,  amelyeket  nem használhatnak fel,   az   adatvédelmi   szabályok   figyelembevételével   a   képrögzítő   eszköz sajátosságainak megfelelő módon haladéktalanul meg kell semmisíteni, vagy törölni kell.
Személy- és tárgyleírás készítése
111.  A  személyleírás   az   emberre   jellemző   külső  megjelenési   jegyek   rögzítése annak érdekében, hogy a későbbi azonosítás biztosítható legyen.
112.  A személyleírás készítése során a polgárőr a következő jellemzőket rögzítse:
–  neme (férfi/nő), származása (európai, afrikai, arab stb.);
–  kora, magassága, testsúlya, testalkata;
–  bőrszíne (fehér, kreol, fekete stb.);
–  haja (szín, sűrűség, hullámos, sima, jellegzetes frizura stb.);
–  szeme (szín, méret, jelleg);
–  orra (nagy, kicsi, pisze, széles stb.);
–  füle (fejhez simuló, elálló, kicsi, nagy);
–-  álla (szögletes, kerek, kiugró stb.);
–  arc jellegzetessége (markáns, ráncos, csontos, forradásos,  anyajegye van stb.);
–  bajusza, szakálla (színe, formája stb.);
–  testtartása (egyenes, hajlott, görbe stb.);
–  mozgása (rendezett, sánta, bizonytalan, csoszogó, darabos stb.);
–  testrészek   jellegzetességei   (kéz-,   lábcsonkolás,   sérülés,   forradás,  tetoválás, anyajegy stb.);
–  beszédmódja (akcentus, beszédhiba, hanghordozás stb.);
–  megszólítása (hogyan szólították társai, neve, gúnyneve);
–  viselkedése (nyugodt, határozott, ideges, agresszív, türelmetlen stb.);
–  egyéb   szokások  (jobb-  vagy balkezes,   tartás,  kényszeredett  mozgások, krákogás, pislogás, dohányzás stb.);
–  a ruházatnak és a nála lévő tárgyaknak a pontos leírása (színe, minősége, stílusa, jellegzetessége);
–  milyen  tárgyakat,  eszközöket   tartott  magánál   (táska,  hátizsák,  csomag,  fegyver, szerszám, álarc stb.).
Adatvédelem és titoktartás
113.  A polgárőrök adatvédelmi és titoktartási kötelezettségei:
a)   a   polgárőrök   illetéktelen   személynek   és   szervnek   nem   adhatnak tájékoztatást   olyan   tényekről,   amelyek   a   szolgálati   tevékenység   során
jutottak   tudomásukra,   és   kiszolgáltatásuk   az   állam,   az   együttműködő szerv,   a   polgárőrség   vagy   az   állampolgár   számára   hátrányos,   illetve jogellenesen előnyös következményekkel járna;
b)  a   polgárőr   kötelezettsége,   hogy   a   szolgálatok   helyzetéről,   a   feladatok végrehajtásáról,   zavarairól,   beavatkozást   igénylő   eseményekről tájékoztatást  adjon a szervezet  szerinti  közvetlen felügyeletet,   irányítást gyakorló vezető részére;
c)   magasabb   szintű,   vagy   az   együttműködő   hatóság   vezetőjének megkeresésére   a   polgárőrök  kötelesek   a   tevékenységi   körükbe   tartozó feladatokról   a   tájékoztatást   megadni,   és   erről   a   szervezeti   felépítés szerinti közvetlen vezetőnek soron kívül beszámolni.