VI. fejezet A polgárőr szolgálat tervezése, szervezése, nyilvántartása, beszámoló készítése

2012.12.22 21:32
VI. fejezet
 A polgárőr szolgálat tervezése, szervezése, nyilvántartása, beszámoló készítése
A polgárőr tevékenység tervezése
 
114.  A polgárőr egyesületek a területükön végzendő polgárőr tevékenységet, annak területei   szerint   éves  munkatervben   rögzítsék.  A munkaterv   tartalmazza   a polgárőr  mozgalom célkitűzéseinek megvalósítása  érdekében végrehajtandó feladatokat, azok felelőseit, a határidőket, valamint a rendezvények tervét. A munkaterv   egy   példányát   legkésőbb   a   tárgyévet  megelőző   hónap   15-éig tájékoztatás érdekében a területi szövetségnek küldjék meg.
A polgárőr szolgálat tervezése
115.  A polgárőrök   szolgálatát  név  szerint,   a   feladatok,   a  hely  és   az   időpontok feltüntetésével   hetente,   kéthetente   vagy   havonta   előre   kell   tervezni,   és   az egyesület   szolgálatáért   felelős   megbízottjának   kell   hitelesítenie.   A szolgálattervezet   ugyanakkor   folyamatosan   vezethető,   a   szükségnek   és   az igényeknek megfelelően bármikor kiegészíthető vagy módosítható úgy,  hogy abban a tervezett szolgálat minden esetben előre rögzítve legyen.
A végrehajtott polgárőr szolgálat nyilvántartása
116.  A  végrehajtott   polgárőr   szolgálatot   a   név,   hely,   idő,   feladat,   eredmények feltüntetésével  külön nyilván kell   tartani.  A nyilvántartó könyvet  (lapot)  az egyesület   az   ügykezelési   rendje   szerint,   az   utolsó   bejegyzés   időpontjától számított 5 évig őrizze meg.
 Beszámoló készítése az elvégzett munkáról
117.  A polgárőr egyesület az elvégzett munkájáról – a területi szövetség, illetve az Országos Polgárőr Szövetség által kért adatközlésen felül – évente beszámolót készít,  amelyben  tájékoztatást  ad  taglétszámának alakulásáról,   tevékenységi területei   szerint   a   teljesített   polgárőr   szolgálatról   (önállóan,   más   szerv tagjaival  hány  esetben,  hány  fővel,  milyen   szolgálatot   láttak  el   és  milyen eredményeket értek el), a bűnmegelőzési, tájékoztató propagandamunkáról, a rendezvényekről   és   a   gazdálkodásról.   Az   éves   beszámolót   a   területileg illetékes önkormányzat, a helyi  rendőri szerv és a területi szövetség számára meg kell küldeni.