Körlevél a döntéshozatal változásáról

2020.04.17

Az OPSZ elnökének körlevele a veszélyhelyzet során a polgárőr szervezetek üléstartás nélküli döntéshozatal menetrendjéről.  

A koronavírus-járvány súlyos próbatétel elé állította Magyarország népét, a vezető testületeket, a védekezésben résztvevő szervezeteket és személyeket, közöttük a Polgárőrséget, a polgárőr szervezeteket és a polgárőröket egyaránt.
A Kormány az alaptörvényben meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet hozott a kijárási korlátozásról. Az erről szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet alapján mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
A polgárőr szervezetek (és más jogi személyek) működéséhez azonban döntések meghozatala szükséges, ám a döntéshozó szervek ülésezését korlátozzák a veszélyhelyzet miatt meghozott jogszabályok. A Kormány a veszélyhelyzet miatt bevezetett korlátozásokra figyelemmel a polgárőr szervezetek (és más jogi személyek) - döntéshozatali rendjének fenntartása és működtetése érdekében meghozta és kihirdette - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy amennyiben "a jogi személy döntéshozó szerve a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellett akadályozott a döntéshozatalban," akkor a jogi személy döntéshozó szervének ülése - ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került.
I. Az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban OPSZ) döntéshozatalának menetrendje:
Az OPSZmint köztestület Küldöttgyűlésének, kell elfogadnia az éves munkáról szóló beszámolót, (zárszámadást) költségvetést. Ezért a Kormány rendelete alapján az OPSZ Elnöke a Küldöttgyűlés helyett az OPSZ Elnöksége (ügyvezetés) elé terjeszti távszavazásra - az OPSZ Munkaterve alapján a Küldöttgyűlés elé tervezett, később ismertetésre kerülő - napirendek anyagát.
Az OPSZ elnöksége által elfogadott költségvetését, beszámolóját, és egyéb határozatait az OPSZ Küldöttgyűlésének a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90-dik napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni.
TISZTSÉGVISELŐI ÉRTEKEZLET: - (Online)
Ideje: 2020. április 30.
Napirendje:
1. A Küldöttgyűlés beszámolóinak áttekintése:

 1. Beszámoló a Polgárőrség 2019. évi munkájáról, az OPSZ működéséről (írásos előterjesztés) Előterjesztő: Gyöngy Ernő OPSZ igazgatási vezető
 2. Beszámoló az OPSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (írásos előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Fekecs Dénes gazdasági és pénzügyi elnökhelyettes
 3. Tájékoztató az OPSZ Etikai Bizottságának a 2019. évi munkájáról (írásos előterjesztés) Előterjesztő: Cseh István OPSZ EB elnöke
 4. Tájékoztató az OPSZ Felügyelő Bizottságának a 2019. évi munkájáról (írásos előterjesztés) Előterjesztő: Török Barnabás OPSZ FB elnöke.

A tisztségviselők állásfoglalásaikat elektronikusan e-mailen, vagy amennyiben megteremtődik 2020. április 30-ig a technikai feltétele, online tehetik meg.Felelősök:

 • Cseh István OPSZ EB elnök
 • Török Barnabás OPSZ FB elnök
 • Dr. Fekecs Dénes OPSZ gazdasági és pénzügyi elnökhelyettes
 • Gyöngy Ernő OPSZ igazgatási vezető
 • Dr. Endrődi István OPSZ gazdasági igazgató
 • Dr. Sárközi Ferenc OPSZ főigazgató.

ELNÖKSÉGI TÁVSZAVAZÁS:
Ideje: 2020. május 4-től 2020. május 19-ig. Az elnökség tagjainak 15 nap áll rendelkezésre a távszavazásra.

Napirendje:

A Küldöttgyűlés anyagainak megküldése az Elnökség tagjainak a távszavazásra elektronikus úton történik.

 1. Az OPSZ Elnökségének beszámolója a Polgárőrség 2019-ben végzett tevékenységéről.
 2. Az OPSZ Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2019-ben végzett munkáról.
 3. Az OPSZ Etikai Bizottságának beszámolója a 2019-ben végzett munkáról.
 4. Beszámoló az OPSZ 2019. évi gazdálkodásáról, költségvetéséről; Közhasznúsági melléklet.
 5. Az OPSZ könyvvizsgálójának jelentése.
 6. Előterjesztés az OPSZ 2020. évi költségvetésére.
 7. Előterjesztés az OPSZ 2020. évi tagdíj megállapítására.

Amennyiben az elnökség tagjainak a távszavazás során az előterjesztésekkel kapcsolatban kérdésük, észrevételük merülne fel, úgy azt célszerű telefonon, vagy e-mailen, a rendelkezésre álló 15 napon belül az előterjesztőkkel tisztázni.Az Elnökség tagjai valamennyi napirendről külön szavaznak, a szavazásról külön határozatok készülnek. A távszavazás eredményét, az Elnökség (ügyvezetés) határozatait az OPSZ gazdasági és pénzügyi elnökhelyettese és az OPSZ főigazgatója jegyzőkönyvbe foglalja és a határozatokat az elnökség tagjai részére 5 napon belül - elektronikus úton - megküldi.
Az elnökség döntését követően, az elnökség határozatát határidőben meg kell küldeni az OBH részére, egyidejűleg a nyilvánosság biztosítása érdekében fel kell tenni az OPSZ honlapjára.
Felelősök:

 • Dr. Fekecs Dénes OPSZ gazdasági és pénzügyi elnökhelyettes
 • Dr. Sárközi Ferenc OPSZ főigazgató
 • Dr. Soos László Károly OPSZ ügyvédje


II. Megyei Polgárőr Szövetségek:
A Kormány 2020. április 10-én hozott 102. számú rendelete alapján a Megyei és Fővárosi Polgárőr Szövetség,közgyűlés helyett, ugyancsak az ügyvezetés (elnökség) elé terjesztheti a közgyűlés elé szánt napirendeket.

Eddig három megyei szövetség tartotta meg éves közgyűlését. Az OPSZ Elnöksége ajánlja, hogy a megyei szövetségek hasonló formában, mint az OPSZ készítsék el, küldjék ki, fogadják el a 2019. évről szólószakmai beszámolójukat, a 2019. éviköltségvetésük beszámolóját, valamint a 2020 évi költségvetésület. Kérem, hogy az elkészített jegyzőkönyvet az OPSZ elnökség tájékoztatására szíveskedjenek megküldeni.

A területi szövetség döntéshozatala és eljárása körében az alábbi hangsúlyokra kell figyelemmel lenni.

 1. A területi szövetség beszámoló közgyűlését a veszélyhelyzet idején a tagok személyes jelenlétével nem lehet összehívni és a már összehívott beszámoló közgyűléseket nem lehet megtartani.
 2. A megyei szövetség beszámoló közgyűlése a szövetség tagjainak elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével (ülésteremben történő személyes megjelenésük nélkül) megtartható, ha ennek a technikai feltételei biztosíthatók.
 3. A területi szövetség elnök (ügyvezetése) kezdeményezheti a beszámoló közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések ülés tartása nélkül történő meghozatalát.
 4. Ha a területi szövetség elnöke (ügyvezetése) indokoltnak tartja, akkor - a beszámoló közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával történő megtartása helyett és a közgyűlési határozatok ülés tartása nélkül (távszavazással) történő határozathozatal helyett - az elnökség a Korm. rendeletben kapott felhatalmazás és szabályok alapján - elnökségi határozattal dönthet a mérlegbeszámoló stb. elfogadásáról.
 5. A területi szövetség közgyűlése által - elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával, vagy az ülés tartása nélkül hozott - határozat szerinti mérlegbeszámolót, vagy a megyei szövetség elnöksége által elfogadott beszámolót az ismert szabályoknak megfelelően határidőben be kell nyújtani az OBH-hoz .

A veszélyhelyzetet követően 90 napon belül meg kell tartani a szövetség közgyűlését, és be kell mutatni, hogy az ügyvezetés, vagy az elnök milyen döntéseket hozott, amelyet a közgyűlés vagy jóváhagyja, vagy módosítja.

III. Polgárőr Egyesületek:
Az OPSZ elnöksége javasolja, hogy a polgárőr egyesületek elnöksége fogadja el az egyesületek elmúlt évi beszámolóját, valamint a 2020. évi egyesületi költségvetést.
A polgárőr egyesületek döntéshozatala és eljárása körében szükséges kihangsúlyozni az alábbiakat:

 1. A polgárőr egyesületek beszámoló közgyűlését a veszélyhelyzet idején a tagok személyes jelenlétével nem lehet összehívni és a már összehívott beszámoló közgyűléseket nem lehet megtartani.
 2. A polgárőr egyesületek beszámoló közgyűlése a polgárőr tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével (ülésteremben történő személyes megjelenésük nélkül) megtartható, ha ennek a technikai feltételei biztosíthatóak.
 3. A polgárőr egyesület elnöke (elnöksége) kezdeményezheti a beszámoló közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések ülés tartása nélkül történő meghozatalát. 4
 4. Ha a polgárőr egyesület elnöke (elnöksége) indokoltnak tartja, akkor - a beszámoló közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával történő megtartása helyett és a közgyűlési határozatok ülés tartása nélkül (távszavazással) történő határozathozatal helyett - az elnökség a Korm. rendeletben kapott felhatalmazás és szabályok alapján elnökségi határozattal dönthet a mérlegbeszámoló stb. elfogadásáról.
 5. A polgárőr egyesület közgyűlése, illetve tagjai által - elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával, vagy az ülés tartása nélkül hozott - határozat szerinti mérlegbeszámolót, vagy a polgárőr egyesület elnöksége által elfogadott mérlegbeszámolót, az ismert szabályoknak megfelelően határidőben be kell nyújtani az OBH-hoz.
 6. A polgárőr egyesület elnöke meghatározhatja a személyazonosításra alkalmas elektronikus eszköz útján történő tanácskozás és határozathozatal szabályait, ha arra az egyesületnél nincs elfogadott eljárásrend. Ennek hiányában a döntéshozó testület elektronikus üzenetváltással (e-levélben) írásbeli egyeztetést folytathat és a döntéseit e-levélben leadott szavazatokkal írásban is meghozhatja.

Ajánlás az Etikai Bizottság részére:
Az OPSZ Etikai Bizottságánál folyamatban levő, érdemi határozattal még el nem bírált etikai ügyben tárgyalást tartani nem lehet figyelemmel a 71/2020.(III.27.) Kormányrendeletre. Amennyiben az etikai szabályzatban foglalt feltételek fennállnak, javasolt a döntést az Etikai Szabályzat 36.§. szerint ülés tartása nélkül meghozni.
Ha a folyamatban levő, vagy a veszélyhelyzet idején meginduló etikai eljárásban az eljárás alá vont személy, a tanú vagy más személy személyes meghallgatása, vagy a határozat meghozatalához az Etikai Bizottság ülésének megtartása lenne indokolt, akkor az eljárás folytatását a 102/2020.(IV.10. Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján el kell halasztani.
19. § (1) A fegyelmi vagy etikai büntetés kiszabásánál súlyosító körülményként kell figyelembe venni, ha fegyelmi vétséget a veszélyhelyzet ideje alatt követték el.
(2) A fegyelmi vagy etikai felelősségre vonás elévülése a veszélyhelyzet ideje alatt nyugszik.
Tisztelettel kérem a polgárőr vezetőket, hogy ebben a rendkívüli időben hatékony, eredményes döntéseket hozzanak, hogy a veszélyhelyzet elmúltával, 90 naponbelül megtartásra kerülő közgyűléseken, küldöttgyűléseken is emelt fővel értékelhessük a polgárőrök munkáját!
Az OPSZ honlapján a "koronavírus alkalmazáson" belül a jogszabály, megtalálható minden érdeklődő számára.
Budapest, 2020. április 16.
Tisztelettel:
Dr. Túrós András sk.